Předmět: Vybrané aspekty novějších dějin II

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty novějších dějin II
Kód předmětu KHI/VAN2T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
POZOR ZMĚNA: Obsahem předmětu pro rok 2021/2022 jsou Církve v ČSR po roce 1945 Příčiny a poválečný vývoj církevního života v Československu po roce 1945. Církve a jejich činnost během komunistické totality. Postoj státu vůči církvím. Pozornost bude věnována praktické aplikaci tématu ve výuce/historické praxi. Doporučená rozšiřující literatura k tématu - BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:f48b2af0-2004-11e9-bc55-5ef3fc9bb22f - BALÍK, Stanislav. Primasové katolické církve ve střední Evropě v době komunismu. První a druhá generace. In CORANIČ, Jaroslav, Peter ŠTURÁK a Jana KOPRIVŇÁKOVÁ. Cirkev v okovách totalitného režimu. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. s. 327-339, 13 s. ISBN 978-80-555-0215-1. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:58352ae0-2cf1-11e8-9567-5ef3fc9ae867 - KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno: Doplněk, 1993. 440 s. ISBN 80-85765-27-6. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:f2682c60-a728-11e2-8c63-5ef3fc9ae867 - MAIER, Hans. Politická náboženství: totalitární režimy a křesťanství. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. Politologická řada. ISBN 80-85959-43-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1540ea20-488a-11e4-8113-005056827e52 - MAREK, Pavel a Volodymyr V?ktorovyč BUREHA. Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953: příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. ISBN 978-80-7325-171-0. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:9190b5f0-d7b5-11e4-97af-005056827e51 - MCLEOD, Hugh. Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989). Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2007. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-124-6. - VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 243 s. ISBN 978-80-247-2468-3. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:9fb04530-2493-11e5-855a-5ef3fc9ae867 - VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004. ISBN 80-7266-179-5. Dostupné online: https://kramerius-vs.nkp.cz/uuid/uuid:2c91ae00-245e-11e7-b650-5ef3fc9ae867 - Vybrané studie v periodiku Paměť a dějiny: https://www.ustrcr.cz/typ-publikace/pamet-a-dejiny/

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je věnován vybranému problému z novověkých dějin (obecných i světových). Jeho obsah je obměňován.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na cvičeních; plnění zadaných úkolů; vypracování referátu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní