Předmět: Vybrané aspekty starších dějin I

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty starších dějin I
Kód předmětu KHI/VAS1O
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Pro navazující Mgr. studium v zimním semestru 2022/23 bude realizován seminář s tématem Královské dílo - středověké umění v českých zemích. Předmět bude realizován formou přednášek vedených Annou Habánovou a cvičení, na kterých se budou podílet studenti formou referátů. Cílem je představit možnosti interpretace středověkého výtvarného umění v českých zemích na základě vybraných příkladů napříč sledovaným obdobím. Součástí předmětu bude organizovaná exkurze. Přednášky: 1. Úvod do předmětu, literatura, metodologie, terminologie, základní chronologie, představení jednotlivých témat 2. Exkurze - Ves u Frýdlantu 3. Zrod kamenné Prahy za Vladislava II. 4. Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců 5. Praha Karla IV. - nové tvůrčí centrum uprostřed Evropy 6. Mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským 7. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců Cvičení - témata referátů fundace sv. Anežky České věnná města českých královen královská města a královské hrady fundace Elišky Rejčky Znojmo, Vídeň a královský dvůr Jagellonská přestavba Pražského hradu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován vybranému tématu ze starších dějin.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Kolokvium

Informace pro studenty denního studia: -pondělí liché 14:20 - 17:40 -aktivní účast, práce s texty a zadanými tématy -účast na exkurzi způsob zakončení - kolokvium maximálně jedna absence
Doporučená literatura
  • FAJT, Jiří a Markus HÖRSCH, ed. Císař Karel IV.: 1316-2016 : první česko-bavorská zemská výstava. Praha, 2017. ISBN 978-80-7035-612-8.
  • KUTHAN, Jiří, Jan ROYT, Miroslav ŠMIED, Štěpán VALECKÝ a David VRÁNA. Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců. Praha, 2018. ISBN 978-80-7422-438-6.
  • KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý, Města, církev, korunní země. Praha, 2013. ISBN 978-80-7422-245-0.
  • KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha, 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr