Předmět: Vybrané aspekty starších dějin I

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty starších dějin I
Kód předmětu KHI/VAS1T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Pro navazující Mgr. studium v zimním semestru 2022/23 bude realizován seminář s tématem Královské dílo - středověké umění v českých zemích. Předmět bude realizován formou přednášek vedených Annou Habánovou a cvičení, na kterých se budou podílet studenti formou referátů. Cílem je představit možnosti interpretace středověkého výtvarného umění v českých zemích na základě vybraných příkladů napříč sledovaným obdobím. Součástí předmětu bude organizovaná exkurze. Přednášky: 1. Úvod do předmětu, literatura, metodologie, terminologie, základní chronologie, představení jednotlivých témat 2. Exkurze - Ves u Frýdlantu 3. Zrod kamenné Prahy za Vladislava II. 4. Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců 5. Praha Karla IV. - nové tvůrčí centrum uprostřed Evropy 6. Mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským 7. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců Cvičení - témata referátů fundace sv. Anežky České věnná města českých královen královská města a královské hrady fundace Elišky Rejčky Znojmo, Vídeň a královský dvůr Jagellonská přestavba Pražského hradu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován vybranému tématu ze starších dějin.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Informace pro studenty kombinovaného studia: -termín společné výuky: sobota 17. 12. od 12:30 -aktivní účast, práce s texty a zadanými tématy -vypracování zadaného úkolu a přednesení v rámci společné výuky způsob zakončení - kolokvium, informace budou zaslány hromadným emailem v průběhu října
Doporučená literatura
  • FAJT, Jiří a Markus HÖRSCH, ed. . Císař Karel IV.: 1316?2016: první česko-bavorská zemská výstava. Praha, 2017. ISBN 978-80-7035-612-8.
  • FOLTÝN, Dušan, Jan KLÍPA, Pavlína MAŠKOVÁ, Petr SOMMER a Vít VLNAS, ed. . Otevři zahradu rajskou. 2. upravené vydání.. Praha, 2015. ISBN 978-80-7035-591-6.
  • FOLTÝN, Dušan, Pavlína MAŠKOVÁ a Petr SOMMER, ed. . Benediktini a střed Evropy: křesťanství, kultura, společnost 800-1300. Praha, 2021. ISBN 978-80-7422-462-1.
  • KUTHAN, Jiří, Jan ROYT, Miroslav ŠMIED, Štěpán VALECKÝ a David VRÁNA. Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců. Praha, 2018. ISBN 978-80-7422-438-6.
  • KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý, Města, církev, korunní země. Praha, 2013. ISBN 978-80-7422-245-0.
  • KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha, 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr