Předmět: Vybrané aspekty starších dějin IV

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané aspekty starších dějin IV
Kód předmětu KHI/VAS4O
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Habánová Anna, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace: Předmět přiblíží vybrané aspekty barokního umění na území Čech a Moravy v kontextu evropského vývoje, se zaměřením na umělecká díla regionu. Hlavní témata jsou architektura, malířství a sochařství, pozornost je věnována také užitému umění a lidové architektuře. Pro lepší pochopení uměleckého vývoje doby baroka předchází konkrétnímu regionálnímu tématu obecněji zaměřená přednáška objasňující nejvýznamnější inspirační zdroje, osobnosti a díla daného okruhu. Výklad přibližuje fenomén barokního sběratelství s důrazem na osobnosti s vazbou k regionu. V 16.-18. století byla zcela přirozenou součástí umění emblematika a ikonologie - této oblasti je věnována samostatná přednáška. Klíčovým tématem kurzu je pochopení uměleckého vývoje na konkrétních vybraných příkladech symptomatických pro danou problematiku. Tematické vymezení: 01) Vliv italského, francouzského a nizozemského umění na vývoj baroka v Čechách a na Moravě. Bernini, Borromini, Cortona, von Hildebrandt, Fischer von Erlach - recepce italského baroka skrz vídeňské prostředí 02) Přehled vývoje barokního umění v Čechách a na Moravě - architektura, malířství, plastika a užité umění 03) Albrecht z Valdštejna a počátky raně barokního urbanismu - Liberec: první plánovité založení čtvrti města; Jičín: idea přeměny Jičína v rezidenční město 04) Radikální baroko v Čechách a na Moravě. Kryštof a Kilian Ignác Dientzenhoferové. Barokní gotika v tvorbě Jana Blažeje Santiniho Aichla 05) Barokní sběratelství. Budování uměleckých sbírek, kunstkomor a galerií umění. Černínové, Nosticové, Thunové a Karel Eusebius z Liechtensteina 06) Hraběnka Marie Markéta Valdštejnová rozená Černínová z Chudenic (1689-1725) jako mecenáška umění. Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos a malířská dílna Jana Jiřího Hertla jako příklad spolupráce dvou uměleckých dílen nadregionálního významu. Hlavní oltář Navštívení Panny Marie ve stejnojmenném kostele v Bozkově jako příklad dynamického baroka v regionu 07) Ikonologie a emblematika v 16.-18. století. Význam námětu v nástěnných malbách a freskové výzdobě kostelních interiérů 08) Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích jako význačné poutní místo (Gallasové a Clam-Gallasové jako barokní fundátoři a donátoři). Mariánské trojiční sloupy a jejich význam. Podíl Matyáše Bernarda Brauna na trojičním sloupu u kostela sv. Kříže v Liberci 09) Johann Lucas von Hildebrandt a bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Tvorba Petra Pavla Columbaniho pro litoměřické biskupství a jeho skupina dynamických barokních staveb na Českolipsku 10) Barokní malířství. Závěsný obraz a jeho obměny a význam v 17. století. Rodové portrétní galerie, zátiší, krajinomalba, bitevní a lovecké scény, antické alegorie a mytologické výjevy 11) Lidová barokní architektura 12) Umělecké řemeslo - sklo, kov, podmalby 13) Drobná barokní exteriérová plastika. Pokračování barokní tradice v produkci dílny Zemanů ze Žernova a Tatobit na Semilsku. Závěr baroka a jeho proměna a přetrvávání do 19. století 14) Shrnutí kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován vybranému tématu ze starších dějin. Jako příklad uvádíme kurz Vybrané easpekty barokního umění: Předmět přiblíží vybrané aspekty barokního umění na území Čech a Moravy v kontextu evropského vývoje, se zaměřením na umělecká díla regionu. Hlavní témata jsou architektura, malířství a sochařství, pozornost je věnována také užitému umění a lidové architektuře. Pro lepší pochopení uměleckého vývoje doby baroka předchází konkrétnímu regionálnímu tématu obecněji zaměřená přednáška objasňující nejvýznamnější inspirační zdroje, osobnosti a díla daného okruhu. Výklad přibližuje fenomén barokního sběratelství s důrazem na osobnosti s vazbou k regionu. V 16. -18. století byla zcela přirozenou součástí umění emblematika a ikonologie - této oblasti je věnována samostatná přednáška. Klíčovým tématem kurzu je pochopení uměleckého vývoje na konkrétních vybraných příkladech symptomatických pro danou problematiku.
Studující se seznámí s vybraými aspekty barokního umění na území Čech a Moravy v kontextu evropského vývoje, se zaměřením na umělecká díla regionu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost českých a obecných dějin a dějin umění.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; komunikativnost; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • COGAN, Miroslav. Valdštejnský malíř Jan Jiří Hertl, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník, roč. 13, 2000.
  • HLADÍK, Tomáš ? HAMSÍKOVÁ, Radana ? SUCHOMEL, Miloš. Josef Jiří Jelínek (1698?1776), barokní sochařská dílna z Kosmonos. Praha, 1997. ISBN 80-7035-144-6.
  • HORYNA, Mojmír. Tomáš Haffenecker a stavba poutního kostela v Hejnicích, in: Umění, roč. 29, 1981, č. 5, s. 437?447.
  • Krsek, I. - Kudělka, Z. - Stehlík, M. - Válka, J. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha, 1996.
  • UHER, Vladimír a Martin MICKA, MACEK, Petr, Richard BIEGEL a Jakub BACHTÍK, ed. Barokní architektura v Čechách. Praha, 2015. ISBN 978-80-246-2736-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr