Předmět: Vybrané problémy z novověkých dějin 1

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané problémy z novověkých dějin 1
Kód předmětu KHI/VC1B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ulvr Václav, Mgr.
  • Svoboda Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s vývojem knižní kultury v českých zemích a střední Evropě od druhé poloviny 15. do počátku 20. století. Výklad především osvětlí počátky a vývoj české knižní tvorby od konce 15. do počátku 20. století. Zaměří se na knihtiskařskou a knihařskou terminologii jako specifikum řemesla a oboru. Na příkladech vybraných tiskařů z Prahy a jiných lokalit z českých zemí budou vysvětlena témata jako financování tisků, technické zpracování knihy, společenský dopad zvýšené reprodukce informací (cenzura, zákazy tisku, trestní stíhání autorů a vydavatelů knih). Absolventi kurzu současně získají rozhled po základní knihovědné literatuře a využitelnosti starých tisků jako mnohostranného pramene historikova bádání. Přednášky: 1) Kniha a její části - fyzický popis, terminologie a definice, výroba, výzdoba 2) Předchůdci tištěné knihy, rukopisy. Písmo a jeho vývoj obecně (od piktogramů ke grafémům) 3) Psací látky, prostředky a jejich nositelé (kámen, dřevo, textil, papyrus, pergamen a papír) 4) Podoby knihy v českých dějinách od středověku (inkunábule, paleotypy, cimélie, faksimile, falza) 5) Od autora ke čtenáři: tiskař, knihkupec, knihovník. Vztah ke knize v intelektuálním i venkovském prostředí (bibliofilie a bibliofobie) 6) Uložení knih (knihovny, muzea, archivy, soukromé sbírky) a typy knihoven kdysi a nyní (knihovny šlechtické, měšťanské a církevní; státní, soukromé), péče o knihy 7) Kniha jako historikův pramen (výzkum knihy coby společenského fenoménu): prostředek fixace paměti, reprezentace i obživy Cvičení: Předmět je koncipován rovněž jako praktický, a to v rámci práce se starými tisky v seminářích při katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně Liberec, pro distanční studium s exkurzí do uvedeného fondu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu z novověkých dějin českých; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn na nástěnce KHI.
Cílem kurzu je seznámit studující s vývojem knižní kultury v českých zemích a střední Evropě od druhé poloviny 15. do počátku 20. století. Výklad především osvětlí počátky a vývoj české knižní tvorby od konce 15. do počátku 20. století. Zaměří se na knihtiskařskou a knihařskou terminologii jako specifikum řemesla a oboru. Na příkladech vybraných tiskařů z Prahy a jiných lokalit z českých zemí budou vysvětlena témata jako financování tisků, technické zpracování knihy, společenský dopad zvýšené reprodukce informací (cenzura, zákazy tisku, trestní stíhání autorů a vydavatelů knih). Absolventi kurzu současně získají rozhled po základní knihovědné literatuře a využitelnosti starých tisků jako mnohostranného pramene historikova bádání.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost starších českých dějin.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

S ohledem na zákaz prezenční výuky do 31. 10. 2020 na TUL studující budou až do otevření univerzity pracovat na vybraných seminárních tématech samostatně. Prezentace vypracovaných námětů se uskuteční do 8. 1. 2021. Do této doby každý studující zašle vyučujícímu na e-mail jednu svou prezentaci v příloze.
Doporučená literatura
  • BOHATCOVÁ, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. Praha, 1990. ISBN 80-7038-131-0.
  • HEJNOVÁ, Miroslava ? HŮLEK, Julius ? UHLÍŘ, Zdeněk. Ve znamení nové doby. První dvě století tištěné knihy v Čechách. Praha, 2000. ISBN 80-7050-362-9.
  • TOBOLKA, Zdeněk Václav. Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha, 1950.
  • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod, 1-2. Praha, 2008. ISBN 978-80-7277-390-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr