Předmět: Vybrané problémy z dějin středověku 1

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané problémy z dějin středověku 1
Kód předmětu KHI/VS1B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
viz anotace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu ze středověkých dějin; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn na nástěnce KHI. Příklad: STŘEDOVĚKÁ MĚSTA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (VS1, VS1B) ZS 2017/2018 Kurz je věnován formování městské sítě od doby posledních Přemyslovců do konce vlády Jagellonců. V jeho rámci bude pojednáno o počátcích měst v českých zemích, zakládání nových měst panovníkem a šlechtou, úloze lokátorů, formování městské samosprávy a soudnictví. Města a jejich obyvatelé budou představeni jako zcela nový element narušující tradiční představu o trojím lidu. V této souvislosti bude rozebrána problematika vztahů měst s panovníkem a šlechtou, úloha měst v době husitských válek a jejich politické a hospodářské konflikty se šlechtou ve druhé polovině 15. století. Pozornost bude rovněž věnována skladbě městské společnosti a její diferenciace podle sociálního a národnostního původu. Dále bude pojednáno o městech jako o hospodářských a kulturních centrech.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr