Předmět: Vybrané problémy z dějin středověku 2

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané problémy z dějin středověku 2
Kód předmětu KHI/VS2B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
viz anotace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu ze středověkých dějin; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. MĚSTSKÉ SVAZY VE STŘEDOVĚKU - HANZA Cílem kurzu je seznámit zájemce se vznikem a rozvojem hanzovního společenství a obchodu v severní Evropě, způsobem komunikace mezi hanzovními městy, obchodními a diplomatickými vztahy s Anglií, Skandinávií, řádem německých rytířů v Prusích a Pobaltí a s ruskými zeměmi. Tematicky se dále zaměří na skladbu zboží, které hanzovní kupci přepravovali mezi východní a západní Evropou. Bude rovněž pojednáno o hlavních obchodních trasách a úskalích cestování na moři, po řekách a na souši. Protože hanzovní kupci realizovali své obchody v dalekých krajích, bude na ně nahlíženo také jako na cizince v cizí zemi. V tomto směru se přednáška zaměří zejména na každodenní život hanzovních kupců v jazykově, kulturně a nábožensky odlišném prostředí ruských středověkých měst.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr