Předmět: Vydávání novodobých historických pramenů

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vydávání novodobých historických pramenů
Kód předmětu KHI/VYHPO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen především prakticky. Studenti se budou podílet na společné přípravě edice historických pramenů k vybranému tématu. Přitom se seznámí se základními okruhy otázek spojených s vydáváním novodobých pramenů, tedy s jednotlivými typy edic, s postupem při heuristice a přípravné ediční činnosti, s pravidly transkripce historických dokumentů jak jazykově českých, tak i cizojazyčných, především německých, a s vytvářením kritického a vědeckoinformačního aparátu edice (poznámkový aparát, rejstříky aj.). V neposlední řadě získá přehled o nejdůležitějších edičních řadách či jednotlivých edicích dokumentů k českým, resp. československým dějinám 19. a 20. století.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty s přípravou edic historických pramenů z 19. a 20. století úřední i osobní a literární povahy, a to jak po teoretické, tak především po praktické stránce.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • BARTOŠ, Josef ? KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Nauka o historických pramenech. Olomouc, 2005.
  • BÍLEK, Jan. Textologie (ediční teorie praxe). Hradec Králové.
  • ČECHUROVÁ, Jana ? RANDÁK, Jan, et al. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, 2014. ISBN 978-80-7422-309-9.
  • FLAIŠMAN Jiří ? KOSÁK, Michal, et al. (edd.). Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha-Litomyšl, 2006.
  • ŠŤOVÍČEK, Ivan, et al. Zásady pro vydávání historických pramenů od počátku 16. století do současnosti. Praha, 2002. ISBN 80-86466-00-0.
  • VAŠÁK, Pavel, et al. Textologie: teorie a ediční praxe. 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr