Předmět: Vybrané problémy ze soudobých dějin 1

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané problémy ze soudobých dějin 1
Kód předmětu KHI/VZ1B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
  • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou represivního aparátu nacistického Německa a organizace SS. V průběhu cyklu získají představu o situaci na území říšské župě Sudety, která vznikla na odtrženém československém území. Stěžejní pozornost bude zaměřena na bezpečnostní aparát nacistického Německa, a to jak v celkovém měřítku, tak na jeho působení v protektorátu Čechy a Morava a v říšské župě Sudety. Rozebrány budou i organizace nacistické strany, které zde působily. Závěr cyklu bude věnován tématu poválečného stíhání nacistických válečných zločinců, kteří za války sloužili na okupovaném československém území. Přednášky: 1) Říšská župa Sudety - vznik a vývoj 2) Všeobecný úvod - vymezení tématu, prameny, literatura, problémy 3) Policejní aparát nacistického Německa 4) Gestapo v říšské župě Sudety 5) SD vznik a vývoj, činnost v říšské župě Sudety 6) Stranické organizace v říšské župě Sudety 7) Poválečné stíhání Cvičení: Cvičení tematicky navazují na přednášky. Vyučující: Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D., Mgr. Jan Vajskebr, Mgr. Jan Zumr, Ph.D. Povinná literatura: KAŇÁK, Petr, KRČMÁŘ, Dalibor, VAJSKEBR, Jan. S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa v letech 1938-1939. Terezín: Památník Terezín, 2014. Doporučená literatura: BANACH, Jens. Heydrichs Elite: das Führerkorps der 1939-1945. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1998. KOCOURKOVÁ, Květoslava. Organizace bezpečnostních a policejních složek v Říšské župě Sudety a přičleněných oblastech, in: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945 8, UJEP Ústí nad Labem s. 23-70. KURAL, Václav, RADVANOVSKÝ, Zdeněk a kol. "Sudety" pod hákovým křížem. Ústí nad Labem: Albis international, 2002. OSTERLOH, Jorg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety 1938-1945. Praha: Argo, 2010. PAUL, Gerhard, MALLMANN, Klaus-Michael. Gestapo za druhé světové války. "Domácí fronta" a okupovaná Evropa. Praha: Academia, 2010. SLÁDEK, Oldřich. Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938-1945. Praha: Naše vojsko, 1986. STANĚK, Tomáš. Retribuční vězni v českých zemích 1945 - 1955. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. WILDT, Michael. Generace nekompromisních. Vedoucí pracovníci Hlavního říšského bezpečnostního úřadu. Praha: Academia, 2019. ZIMMERMANN, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě: politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945). Praha: Prostor, Argo, 2001. ZUMR, Jan. Himmlerova elita v Sudetech. Organizace Allgemeine-SS v československém pohraničí v letech 1938-1939. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 57-62.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu ze soudobých dějin; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn na nástěnce KHI.
Studující se seznámí s postavením a úlohou menšího státu jako subjektu a objektu v mezinárodních vztazích.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost moderních československých dějin.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičení, absolvování kolokvia.
Doporučená literatura
  • KAŇÁK, Petr, KRČMÁŘ, Dalibor, VAJSKEBR, Jan. S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa v letech 1938-1939. tEREZÍN, 2014.
  • Kural, V.: - Radvanovský, Z. a kol. "Sudety" pod hákovým křížem. Ústí nad Labem, 2002.
  • Zimmermann, V. Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945). Praha, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr