Předmět: Vybrané problémy ze soudobých dějin 2

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané problémy ze soudobých dějin 2
Kód předmětu KHI/VZ2B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
  • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
  • Rychlík Jan, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
2020/2021 - Krajina a paměť, Čechoslovakismus aj.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu ze soudobých dějin; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn na nástěnce KHI.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Durman, K. Popely ještě žhavé. Válka a nukleární mír. Praha, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr