Předmět: Matematika pro informatiky

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Matematika pro informatiky
Kód předmětu KMA/MIE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
Obsah předmětu
Teorie dělitelnosti (Eukleidův alg., NSD, NSN, řetězové zlomky, prvočísla, kongruence). Grupy, konečná tělesa a jejich aplikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 65 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 29 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základy teorie dělitelnosti a vybranými partiemi algebry.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Adámek, J. Kódování. SNTL, Praha, 1989.
  • Bečvář J. Úvod do algebry. Skripta MFF UK, SPN, Praha 1984..
  • Bican, L. Algebra (pro učitelské studium). Praha, Academia, 2001. ISBN 80-200-0860-8.
  • Hankerson, D., Hoffman, D. Coding Theory and Cryptography: The Essentials.. Mrcel Dekker, 2000. ISBN 0-8247-0465-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr