Předmět: Cryptography and Information Security

» Seznam fakult » FP » KMD
Název předmětu Cryptography and Information Security
Kód předmětu KMD/CIS-E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mlýnek Jaroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Důvody ochrany elektronických informací a/ povinnosti vyplývající z legislativy b/ smluvní závazky firem s jinými subjekty c/ vlastní zájmy firem 2. Kryptografie - prostředek k zajištění důvěrnosti, integrity a autentičnosti informací a/ základní pojmy (kryptografie, kryptoanalýza, kryptologie) b/ princip šifrování (otevřený text, zašifrovaný text, klíč) c/ šifrování x kódování 3. Úvod do teorie čísel a/ základní pojmy b/ modulární aritmetika 4. Klasická kryptografie a/ substituční šifra b/ transpoziční šifra c/ proudová šifra d/ bloková šifra 5. Symetrická šifra a/ základní princip šifrování b/ Vernamova šifra 6. DES (Data Encryption Standard), Triple-DES 7. a/ AES (Advanced Encryption Standard Advanced Encryption Standard) b/ IDEA (International Data Encryption Algorithm) 8. Asymetrická šifra a/ základní princip šifrování b/ RSA systém c/ další asymetrické šifry 9. Digitální podpis a/ princip digitálního podpisu b/ DSA (Digital Signature Algorithm) c/ nejčastěji užívané varianty digitálního podpisu 10. Digitální podpis a elektronický podpis, Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 11. Správa veřejných klíčů asymetrického šifrování, certifikát veřejného klíče, certifikační autorita (CA) 12. Princip užití eliptických křivek v kryptografii 13. Základní principy kódování 14. Rezerva ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními kryptografickými nástroji a jejich uplatněním při zabezpečení elektronických informací. V průběhu výuky se studenti seznámí s potřebami zabezpečení informací a možnostmi kryptografic-kých nástrojů při jejich realizaci. Výuka bude zaměřena na vybrané partie teorie čísel, modulární arit-metiku, speciální matematické funkce, šifrové systémy, digitální a elektronický podpis včetně správy veřejného klíče asymetrického šifrování (certifikátu veřejného klíče a činnost certifikační autority). Jsou uvedeny základní principy kódováni.
Základní znalosti o kryptografických metodách a jejich užití při zabezpečení elektronických informací.
Předpoklady
Základní kurz VŠ matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: aktivní účast na cvičeních Zkouška: písemná + ústní část
Doporučená literatura
  • Adámek, J.:. Kódování.. SNTL, Praha, 1989.
  • Grošek, O., Porubský, Š.:. Šifrovanie - algoritmy, metódy, prax.. Grada, Praha, 1992. ISBN 80-86119-77-7.
  • Menezes, A. - Oorschot, P. - Vanstone, S.:. Handbook of Applied Cryptography.. Boca Raton, USA, CRC Press, 2001. ISBN 978-80-251-1511-4.
  • Mlýnek, J.:. Zabezpečení obchodních informací. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1511-4.
  • Přibyl , J.:. Informační bezpečnost a utajování zpráv.. ČVUT, Praha, 2004. ISBN 80-01-02863-1.
  • Schneier, B.:. Applied Cryptography. John Wiley & sons, New York, USA, 1996. ISBN 0-471-59756-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -