Předmět: Informace podniku a krizový management

» Seznam fakult » FP » KMD
Název předmětu Informace podniku a krizový management
Kód předmětu KMD/IKM
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Mlýnek Jaroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Význam informací pro obchodní společnost a. el. zpracovávané informace - součást nejcennějších aktiv společnosti b. závislost aktivit společnosti na el. zpracování informací c. potřeba zajištění dostupnosti el. informací uvnitř společnosti i při komunikaci s externími subjekty 2. Důvody zajištění dostupnosti el. informací a. plnění povinností vyplývajících z legislativy b. smluvní závazky s jinými subjekty c. obchodní zájmy společnosti 3. Definování základních pojmů z oblasti kontinuity podnikání a krizového řízení havarijní plán, plán obnovy, informační systém a jeho komponenty, možné příčiny havárie informačního systému atd. 4. Postup realizace zajištění kontinuity podnikání a. schválení interní politiky zjištění kontinuity podnikání vrcholovým managementem společnosti b. identifikace procesů společnosti c. stanovení pro společnost kritických (nedůležitějších) aktivit; ocenění informací užívaných při kritických procesech na základě užití metod dopadové analýzy d. zpracování potřebných havarijních plánů, jejich testování a aktualizace 5. Politika zajištění kontinuity podnikání a. interní dokument společnosti, závazný pro zaměstnance a externí uživatele informačního systému společnosti b. definování způsobu řešení dostupnosti informací, stanovení pravomocí a odpovědností ve společnosti při havárii informačního systému c. praktický příklad politiky zajištění kontinuity podnikání obchodní společnosti 6. stanovení kritických procesů a aktivit, provedení dopadové analýzy a. identifikace procesů a aktivit společnosti b. provedení obchodní dopadové analýzy (Business Impact Analysis) - stanovení kritických procesů a aktivit c. používané metody provedení obchodní dopadové analýzy a ocenění příslušných el. informací 7. Praktická ukázka užití metodiky a SW nástroje Strohl užití nástroje společnosti Strohl (USA) při provádění obchodní dopadové analýzy - použití SW modulu BIA (Business Impact Analysis), příklad stanovení negativních obchodních dopadů při nedostupnosti "internetového obchodu společnosti" a "služeb telefonního centra" 8. Zpracování havarijních plánů a. stanovení procesů a služeb, pro které budou zpracovány havarijní plány b. postup zpracování havarijního plánu c. komponenty havarijního plánu (zodpovědnosti, pracovní týmy, návaznost aktivit pracovních týmů, materiál, dokumenty) 9. - 10. Praktické příklady vypracování havarijních plánů praktický příklad vypracování podrobného havarijního plánu užitím metodiky a SW nástroje společnosti Strohl (USA) - modul LDPRS (Living Disaster Recovery Planning System) pro "internetový obchod společnosti" a "služby telefonního centra" 11. Postup testování havarijních plánů a. strukturovaný test b. ověřovací test c. simulační test d. paralelní test e. test výpadku systému 12. Příklady testování havarijních plánů příklady testování havarijních plánů pro "internetový obchod společnosti" a "služby telefonního centra" 13. Užití havarijních plánů užití havarijních plánů při krizovém řízení a obnově obchodní služby v důsledku havárie 14. Aktualizace havarijních plánů aktualizace havarijních plánů, nejčastější nedostatky při zpracování, testování a užití plánů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět obsahově navazuje na přednášku "Zabezpečení obchodních informací" (ZOI). Prvořadou prioritou každé úspěšné obchodní společnosti je zajištění důležitých obchodních aktivit. Přitom prakticky veškeré důležité aktivity jsou závislé na funkčnosti informačního systému. Obsah předmětu je zaměřen na problematiku zajištění kontinuity podnikání obchodní společnosti v případě havárie informačního systému nebo jeho části a v důsledku toho způsobené nedostupnosti nebo zničení elektronických informací. Výchozím důležitým krokem zajištění kontinuity podnikání je provedení analýzy negativních obchodních dopadů pro společnost v případě nedostupnosti informací (Business Impact Analysis) a stanovení kritických procesů. Posluchači se seznámí se základními metodologiemi oceňování informací a stanovení negativních dopadů pro společnost. Pozornost je věnována problematice řízení kontinuity podnikání, havarijních plánů a plánům krizového řízení. Součástí každého plánu je stanovení odpovědností za jeho realizaci, definování pracovních týmů podílejících se na realizaci plánu, personální složení týmů, návaznost aktivit jednotlivých týmů. Jsou prezentovány postupy testování plánů různé úrovně a použití plánů při havárii. Probírané postupy jsou ukázány na konkrétních praktických příkladech.
Student získá znalosti o manažerském řízení kontinuity podnikání obchodní společnosti v případě nedostupnosti elektronických informací v důsledku havárie informačního systému nebo jeho části.
Předpoklady
Základní kurz VŠ matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zkouška ze základního kurzu matematiky Zkouška: písermná + ústní část
Doporučená literatura
 • Norma PAS 56: Guide to Business Continuity Management.
 • Antušák, E., Kopecký, Z. Krizový management - krizová komunikace. VŠE v Praze, 2006. ISBN 80-245-0951-2.
 • Mlýnek, J. Zabezpečení obchodních informací.. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1511-4.
 • Peltier, T., R. Information Security Risk Analysis. Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, 2005.
 • Rektořík, J. Krizový management ve veřejné správě - teorie a praxe. Ekopress, Praha, 2004.
 • Sloupenský, V., Žehra, F. Bankovní bezpečnost. Bankovní institut, Praha, 1997.
 • Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0198-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní