Předmět: Lineární a obecná algebra v souvislostech

» Seznam fakult » FP » KMD
Název předmětu Lineární a obecná algebra v souvislostech
Kód předmětu KMD/LOAS
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Plešinger Martin, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Opakování elementárních pojmů: množiny, relace, inverzní relace, zobrazení jako relace, operace. 2. Relační a algebraické struktury a další vybrané struktury v matematice. 3. Grafy, základní pojmy ((ne)orientovaný graf, sled, cesta, kružnice, kostra, multigraf), graf jako relační struktura. 4. Grafy & matice sousednosti a incidence, souvislost existence cesty v grafu a mocniny jisté matice. 5. Tropické algebry: min-plus a max-plus, polookruhy. 6. Nejkratší cesta v grafu a mocnina jisté matice v min-plus polookruhu. 7. Nezáporné matice - Google matrix a úloha PageRank, relevance webových stránek. 8. Úloha lineárního programování - základní seznámení. 9. Úloha nejmenších čtverců - základní seznámení. 10. Booleovy algebry - základní seznámení. 11. Logické funkce, úplná normální disjunktivní a konjungtivní forma. Kranaughova mapa 12. Vybrané moderní přístupy pro práci velkými daty (řídké, reps. hierarchické matice). 13. Vícerozměrná data jako tenzory a práce s nimi. 14. Úvod do dolování dat, souvislost s rozklady matic a tenzorů (hlavní komponenty, matrix completion, atp.).

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Seznámení s vybranými moderními metodami a některými speciálními úlohami obecné a lineární algebry.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • D. W. Hardy, F. Richman, C. L. Walker:. Applied algebra. Codes, ciphers, and discrete algorithms.. CRC press, New York, 2009.
  • Duintjer Tebbens E. J. ,Hnětynková I.,Plešinger M.,Strakoš Z.,Tichý P. Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody. Matfyzpress, 2012.
  • Kopka, J.:. Svazy a Booleovy algebry. Ústí nad Labem, UJEP, 1991.
  • KOSMÁK, Ladislav a Radovan POTŮČEK. Úvod do algebr. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-162-7.
  • N. Langville, C. D. Meyer:. Google's Page Rank and Beyond.. Princeton University Press, 2006.
  • Stanovský, D. Základy algebry. Matfyzpress, 2010.
  • V. Dlab, J. Bečvář:. Od aritmetiky k abstraktní algebře.. Ottawa & Praha, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr