Předmět: Německý jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KNJ
Název předmětu Německý jazyk 1
Kód předmětu KNJ/ONJ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lengiewicz Adam, Dr.
  • Mizerová Nikola, Mgr. Ph.D.
  • Čeřovská Martina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah jednotlivých hodin vychází z vybraných částí učebnice Erkundungen B2, které jsou relevantní pro práci s odborným textem. 1.-2. týden: (kapitola 1) Modalverben, Vergangenheitsformen der Verben, Deklination der Adjektive. 3.-4. týden: (kapitola 2) Passiv. 5.-6. týden: (kapitola 3) n-Deklination der Nomen, Kausal-und Konsekutivangaben, Verben mit präpositionalem Kasus. 7.-8. týden: (kapitola 4) Konjunktiv II: Höflichkeit und Irrealität, Rektion der Verben, Worstellung im Satz. 9.-10. týden: (kapitola 5, kapitola 6) Temporalangaben, Konditionalangaben. 11.-12. týden: (kapitola 7, 8) Passiv und Passiversatzformen, Partizipien als Adjektive, Modalangaben, Konzessivangaben, Erweriterte Partizipien, die Funktionen von werden. 13.-14. týden: Techniky mluvené prezentace, příprava na zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu prokáže v receptivních i produktivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Těžiště kurzu tvoří práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. Studenti jsou schopni studovat z cizojazyčné literatury svého oboru, shrnout a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů, zvládají oborově zaměřenou mluvenou i písemnou prezentaci.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů, rozprava nad odborným textem. Zápočet získá student za úspěšnou rozpravu nad odborným textem, který si volí sám z některého ze studovaných oborů v rozsahu 30 normostran. V ideálním případě je text provázán s tématem diplomové práce. Student je schopen vysvětlit důvody pro volbu tématu textu, je schopen jej shrnout vlastními slovy, interpretovat a částečně i volně přeložit vybrané části textu.Student prokáže bezpečnou znalost odborné terminologie svého oboru.
Doporučená literatura
  • BÜNTING, K. D., BITTERLICH, A., POSPIECH, U. Schreiben im Studium mit Erfolg. Berlin. ISBN 3-589-21417-1.
  • BUSCHA, A., RAVEN, S., SZITA, S. Erkundungen. Integriertes Kurs und Arbeitsbuch. B2. Leipzig. ISBN 978-3-941323-24-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -