Předmět: Akční výzkum učitele

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Akční výzkum učitele
Kód předmětu KPP/AVUE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Předmět Akční výzkum učitele orientuje studenta v problematice základních výzkumných metod a procedur v oblasti výchovy. Cílem kurzu je naučit studenty naplánovat a zrealizovat akční výzkumný projekt. Akcentován je problém chybné interpretace výsledků šetření v oblasti výchovy. Kurz má dále vytvořit orientaci v základních metodách a přístupech pedagogického výzkumu. V seminární části studenti předloží výzkumný projekt.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 46 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy pedagogického výzkumu
Způsobilosti Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Akční výzkum 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu akčního výzkumu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Národní program rozvoje vzdělávání. Praha : UIV 2001.
  • Belz, H.;Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha:Portál 2001.
  • Betrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha, 1998.. raha.
  • Gardner, T.G.; Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha:portál 2005.
  • Mertin, V. Individuální vzdělávací program. Praha, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -