Předmět: Sociálně komunikační dovednosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociálně komunikační dovednosti
Kód předmětu KPP/CKP
Organizační forma výuky Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení předmětu 2. Motivace k zdravému životnímu stylu 3. Komunikace verbální, nonverbální 4. Vybrané problémy mezilidské komunikace 5. Psychohygiena mezilidské interakce a komunikace 6. Problematika sociální opory

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět studenty seznámí se základními pojmy z oblasti psychohygieny a naučí je správnému užívání pojmů stres, adaptace, adaptační mechanismus a podobně. Studenti si osvojí základní antistresové programy a jejich praktickou aplikaci. Nacvičí si komunikační dovednosti - zásady úspěšné verbální a nonverbální komunikace a zvládnou základní regulační techniky. Získají náhled na problematiku duševní normality, duševního zdraví, psychohygieny a na vytváření zdravého životního stylu.
Předmět studenty seznámí se základními pojmy z oblasti psychohygieny a naučí je správnému užívání pojmů stres, adaptace, adaptační mechanismus a podobně. Studenti si osvojí základní antistresové programy a jejich praktickou aplikaci. Nacvičí si komunikační dovednosti - zásady úspěšné verbální a nonverbální komunikace a zvládnou základní regulační techniky. Získají náhled na problematiku duševní normality, duševního zdraví, psychohygieny a na vytváření zdravého životního stylu.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a zpracování semestrální práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • FRIEDEMANN, S. Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání.. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0832-9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-551-3.
 • PLAŇAVA, I., PLEŠINGEROVÁ, D., RIEGER, Z. Mezilidská komunikace: výcvik a výuka. Brno: MU, 1999.
 • THELENOVÁ, K. Efektivní komunikace. Lierec:TU - v tisku.
 • VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologická komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
 • WIEDENOVÁ, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. Liberec:TU, 2002. ISBN 80-7083-439-0.
 • WIEDENOVÁ, M. Psychohygiena. Liberec:TU, 1998. ISBN 80-7083-312-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr