Předmět: Analýza utváření osobnosti a individuality

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Analýza utváření osobnosti a individuality
Kód předmětu KPP/CPP
Organizační forma výuky Přednáška + Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Úvod do psychologie 2. Systém psychologických věd 3. Kognitivní složka osobnosti 4. Psychologie osobnosti

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 49 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti. Předmět poskytuje informace o základních charakteristikách psychologie jako vědy, o jejím vzniku, předmětu, funkci, metodách a vztahu k ostatním vědám. Dále je zaměřen na aplikaci psychologických pojmů v rovině speciální pedagogiky, na systém psychologických věd a jejich vztahu ke speciální pedagogice. Věnuje se rovněž problematice temperamentu, charakteru a osobnosti jako takové.
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti. Předmět poskytuje informace o základních charakteristikách psychologie jako vědy, o jejím vzniku, předmětu, funkci, metodách a vztahu k ostatním vědám. Dále je zaměřen na aplikaci psychologických pojmů v rovině speciální pedagogiky, na systém psychologických věd a jejich vztahu ke speciální pedagogice. Věnuje se rovněž problematice temperamentu, charakteru a osobnosti jako takové.
Předpoklady
Znalosti ze základů společenských věd na středoškolské úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu student vypracuje seminární prácí na téma zadané vyučujícím předmětu a v rozsahu dle pokynů vyučujícího s cílem ověření znalostí studentů získaných samostudiem. Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce. Požadavky zkoušky stanoví vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-766-3.
 • KOUCKÁ,P. Teorie memů. In Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2006.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Základy obecné psychologie. Liberec: TU Liberec, 2007. ISBN 80-246-0841-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr