Předmět: Vývojová a sociální variabilita člověka

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vývojová a sociální variabilita člověka
Kód předmětu KPP/CVP
Organizační forma výuky Přednáška + Tutorial + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předmět vývojové psychologie a základní pojmy 2. Periodizace duševního vývoje 3. Základní charakteristiky jednotlivých vývojových období se zaměřením na psychosociální aspekty vývoje 4. Charakteristiky jednotlivých fází 5. Generační a intergenerační vztahy

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají základní informace o předmětu vývojové psychologie, základních pojmech a metodách. Pochopí vztahové souvislosti vývojové psychologie s dalšími vědami. Dokáží periodizovat duševní vývoj, charakterizovat jednotlivá vývojová období. Porozumí pojmům generační a intergenerační vztahy, biodromální pojetí života, Gender rozdíly, vývojové krize, biologické a psychosociální aspekty vývojových fází a podobně. Zvládnou charakterizovat jednotlivé vývojové fáze z hlediska přístupu biogenetického, socio-genetického, sociobiologického, psychogenetického.
Studenti získají základní informace o předmětu vývojové psychologie, základních pojmech a metodách. Pochopí vztahové souvislosti vývojové psychologie s dalšími vědami. Dokáží periodizovat duševní vývoj, charakterizovat jednotlivá vývojová období. Porozumí pojmům generační a intergenerační vztahy, biodromální pojetí života, Gender rozdíly, vývojové krize, biologické a psychosociální aspekty vývojových fází a podobně. Zvládnou charakterizovat jednotlivé vývojové fáze z hlediska přístupu biogenetického, socio-genetického, sociobiologického, psychogenetického.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu student vypracuje seminární prácí na téma zadané vyučujícím předmětu a v rozsahu dle pokynů vyučujícího s cílem ověření znalostí studentů získaných samostudiem. Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce. Požadavky zkoušky stanoví vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • LANGMEIER, J., KREJĆÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-213-5.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr