Předmět: Didaktika I

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika I
Kód předmětu KPP/DD1E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Didaktika - pojem a předmět, pojetí a základní problémy současné didaktiky. Metody zkoumání didaktických jevů. Vztah didaktiky k příbuzným vědám, především k oborovým didaktikám. 2. Determinanty reálné výuky. 3. Vyučovací proces a jeho analýza. Cíle a obsah výuky. Učivo, problémy výběru a uspořádání učiva. Modernizace vzdělávacích obsahů. Kurikulární pojetí. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech. 4. Koncepce vyučování. Slovně názorné a asociační vyučování, pragmatické vyučování, programované učení a vyučování, mastery learning, konstruktivismus. Jejich psychologická východiska a současné pojetí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy obecné didaktiky.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika I 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 1994.
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. aj. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997.
 • KRATOCHVÍL, M. Párové vyučování a učení jako prostředek ke zvýšení efektivity vyučování, kontrola, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Liberec : TU, 1998.
 • KRATOCHVÍL, M., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Základy didaktiky. Liberec : TU, 2002..
 • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.
 • PAŘÍZEK, V.; SOLFRONK, J. Obsah vyučování. Zkoušení a hodnocení žáků. Praha : PedF UK, 1996.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.
 • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido, 1995.
 • SOLFRONK, J. Problematika org. forem vyučování a alt. školství. Praha : PedF UK, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr