Předmět: Didaktika II

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika II
Kód předmětu KPP/DD2E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Organizační formy vyučování, historický kontext. Třídně hodinový systém, kooperativní formy, autodidakce, možnosti individualizace, problémové vyučování, diferenciace ve výuce. 2. Alternace ve výuce, alternativní školy, reformní hnutí, inovace. 3. Vyučovací metody. 4. Učivo, obsah výuky, problémy uspořádání a výběru, modernizace obsahu, kurikulární reformy, problematika RVP 5. Pedagogická a didaktická diagnostika. Problematika kontroly, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Edukometrie. 6. Učitel a jeho role ve vyučovacím procesu, historické a společenské změny. Učitelovo pojetí výuky, projektování a evaluace výuky, sebereflexe. Učitelská profese, podmínky práce, vzdělávání učitelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá didaktikou odborných předmětů na střední škole.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika II 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné didaktiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 1994.
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. aj. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997.
 • KRATOCHVÍL, M. Párové vyučování a učení jako prostředek ke zvýšení efektivity vyučování, kontrola, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Liberec : TU, 1998.
 • KRATOCHVÍL, M., SOLFRONK, J., URBÁNEK, P. Základy didaktiky. Liberec : TU, 2002..
 • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.
 • PAŘÍZEK, V.; SOLFRONK, J. Obsah vyučování. Zkoušení a hodnocení žáků. Praha : PedF UK, 1996.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.
 • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido, 1995.
 • SOLFRONK, J. Problematika org. forem vyučování a alt. školství. Praha : PedF UK, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr