Předmět: Dějiny vzdělanosti v moderní době

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dějiny vzdělanosti v moderní době
Kód předmětu KPP/DEVE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Osvícenská filozofie a otázky vzdělávání a výchovy ve střední Evropě - vznik nových center vzdělanosti. 2) Základy vzdělanostního systému v habsburské monarchii - tereziánské a josefínské reformy školství a jejich působení v 19. století. 3) Rozvoj vzdělávací soustavy v českých zemích od poloviny 19. století do zániku habsburské monarchie. 4) Univerzitní vzdělanost v habsburské monarchii a českých zemích od konce 18. do počátku 20. století. 5) Vzdělanost v procesu demokratizace a nacionalizace společnosti - osvětové hnutí a lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. 6) Vzdělanostní systém v Československé republice a jeho změny, reformně pedagogické hnutí na počátku 20. století a v době meziválečné. 7) Obnova školství po druhé světové válce a zápas o jeho charakter před r. 1948. Školství a vzdělanost v komunistickém Československu. Vysoké školství v Československu v letech 1945-1989.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem chápání vzdělanosti v souvislosti s modernizačním procesy, vědeckým a technickým rozvojem i pedagogickým hnutím. Kromě přehledu vývoje vzdělávací soustavy od základního po vysoké školství bude pozornost věnována také ostatním centrům vzdělanosti.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dějiny vzdělanosti v moderní době 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, absolvování zkoušky.
Doporučená literatura
 • BURKE, P. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2046-6.
 • BURKE, P. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1319-2.
 • CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1611-7.
 • ČORNEJOVÁ, I., ed. Dějiny Univerzity Karlovy II (1622?1802). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 978-80-7184-050-3.
 • HAVRÁNEK, J., ed. Dějiny Univerzity Karlovy III (1802?1918). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-320-2.
 • HAVRÁNEK, J., POUSTA, Z. eds. Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918?1990). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-539-6.
 • JAREŠ, J., SPURNÝ, M., VOLNÁ, K., et al. Náměstí krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. Praha: UK v Praze, Filozofická fakulta - Togga, 2012. ISBN 978-80-7308-426-4.
 • JÍLEK, F., LOMIČ, V. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 1. Praha. SNTL, 1973.
 • KÁDNER, O. Vývoj a dnešní soustava školství, díl 1. Praha: Sfinx, 1929.
 • KASPER, T. a kol. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2473-2.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KASPEROVÁ, D. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-176-4.
 • LOMIČ, V., HORSKÁ, P. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 2. Praha. SNTL, 1979.
 • PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2496-1.
 • PAŽOUT, J. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 2008. ISBN 978-80-7260-186-8.
 • POKORNÝ, J. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0508-2.
 • ŠAFRÁNEK, J. Školy české: obraz jejich vývoje a osudů. Praha: Matice česká, 1918.
 • TOBOLKA, Z. V., et al. Česká politika V. Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. Praha: Jan Laichter, 1913.
 • URBÁŠEK, P., PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945?1969. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2979-3.
 • URBÁŠEK, P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-1879-7.
 • VALENTA, J., RÝDL, K., VÁŇOVÁ, R. Výchova a vzdělávání v českých dějinách, díl 4, sv. 1, Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem: (obecné školství 1848?1939). Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-607-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr