Course: History of education in modern age

» List of faculties » FP » KPP
Course title History of education in modern age
Course code KPP/DEVZE
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1) Enlightenment philosophy and questions of education in the Central Europe - foundation of new centers of education. 2) Educational system in the Habsburg monarchy - Marry Therese I and Joseph II educational reforms and their influence through the 19th century. 3) Development of educational system in the Czech lands from the half of the 19th century until the downfall of Habsburg monarchy. 4) College education in the Habsburg monarchy and the Czech lands from the end of the 18th century until the beginning of the 20th century. 5) Education in context of democratization and nationalization of society - educational movements and folk education at the turn of the 19th and the 20th century. 6) Educational system in the Czechoslovak republic and its changes, pedagogical reform movements in the beginning of the 20th century and between the world wars. 7) Restoration of education after WW2 and struggle for character of education before 1948. Education in communist Czechoslovakia. College education on Czechoslovakia in the years 1945-1989.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Home preparation for classes - 14 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Class attendance - 8 hours per semester
 • Home preparation for classes - 8 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
Learning outcomes
Students will be acquainted with development of understanding of education in context of modernization processes, scientific and technological development, and pedagogical movements. Besides educational framework development from basic to college education attention will be paid to other centers of education.
After completion of the course student will be able: 1. to understand the content of prescribed curriculum of History of education in modern age 2. to reflect the topic critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral paper
Prerequisites
Student has basic knowledge of general pedagogy and history of education.

Assessment methods and criteria
Oral presentation of self-study, Written assignment

Active participation in seminars, preparation and presentation of a paper.
Recommended literature
 • BURKE, P. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2046-6.
 • BURKE, P. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1319-2.
 • CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1611-7.
 • ČORNEJOVÁ, I., ed. Dějiny Univerzity Karlovy II (1622?1802). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 978-80-7184-050-3.
 • HAVRÁNEK, J., ed. Dějiny Univerzity Karlovy III (1802?1918). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-320-2.
 • HAVRÁNEK, J., POUSTA, Z. eds. Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918?1990). Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-539-6.
 • JAREŠ, J., SPURNÝ, M., VOLNÁ, K., et al. Náměstí krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. Praha: UK v Praze, Filozofická fakulta - Togga, 2012. ISBN 978-80-7308-426-4.
 • JÍLEK, F., LOMIČ, V. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 1. Praha. SNTL, 1973.
 • KÁDNER, O. Vývoj a dnešní soustava školství, díl 1. Praha: Sfinx, 1929.
 • KASPER, T. a kol. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2473-2.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KASPEROVÁ, D. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-176-4.
 • LOMIČ, V., HORSKÁ, P. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 2. Praha. SNTL, 1979.
 • PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2496-1.
 • PAŽOUT, J. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 2008. ISBN 978-80-7260-186-8.
 • POKORNÝ, J. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0508-2.
 • ŠAFRÁNEK, J. Školy české: obraz jejich vývoje a osudů. Praha: Matice česká, 1918.
 • TOBOLKA, Z. V., et al. Česká politika V. Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. Praha: Jan Laichter, 1913.
 • URBÁŠEK, P., PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945?1969. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2979-3.
 • URBÁŠEK, P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-1879-7.
 • VALENTA, J., RÝDL, K., VÁŇOVÁ, R. Výchova a vzdělávání v českých dějinách, díl 4, sv. 1, Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem: (obecné školství 1848?1939). Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-607-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (17) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower Secondary Schools - History (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer