Předmět: Sociální interakce v pedagogickém procesu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociální interakce v pedagogickém procesu
Kód předmětu KPP/ESP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Uvedení do sociální a pedagogické psychologie 2. Psychologie učení a motivace 3. Sociální kognice 4. Sociální skupiny 5. Propojení sociální a pedagogické psychologie se speciální pedagogikou

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět studenty seznámí s náplní, úkoly a metodami sociální a pedagogické psychologie, významem a využitím v praxi. Studenti získají informace o determinaci lidské psychiky, sociálním učení a jeho typech, osvojí si základní dovednosti v sociální interakci. Naučí se prakticky používat pojmy sebekoncepce, společenská role, pozice, status, aspirační úroveň, sociální percepce, postoje. Získají základní znalosti o sociálních skupinách, skupinových vztazích, skupinové dynamice a naučí se používat metodu sociometrie.
Předmět studenty seznámí s náplní, úkoly a metodami sociální a pedagogické psychologie, významem a využitím v praxi. Studenti získají informace o determinaci lidské psychiky, sociálním učení a jeho typech, osvojí si základní dovednosti v sociální interakci. Naučí se prakticky používat pojmy sebekoncepce, společenská role, pozice, status, aspirační úroveň, sociální percepce, postoje. Získají základní znalosti o sociálních skupinách, skupinových vztazích, skupinové dynamice a naučí se používat metodu sociometrie.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu student vypracuje seminární prácí na téma zadané vyučujícím předmětu a v rozsahu dle pokynů vyučujícího s cílem ověření znalostí studentů získaných samostudiem. Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce. Požadavky zkoušky stanoví vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • FONTANA, D., BALCAR. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-763-9.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.
 • KOHOUTEK, R. A KOL. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie - socialna psychológia. Praha: ISV, 1997. ISBN 80-85866-20-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr