Předmět: Vývojová a sociální variabilita člověka

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vývojová a sociální variabilita člověka
Kód předmětu KPP/EVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky. Důležitost rodiny pro zdravý psychosociální rozvoj dítěte. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; senzitizace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; teorie připoutání (attachment), typy připoutání; Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Důsledky abruptivní separace dítěte od pečující osoby. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace. Úloha otce ve vývoji dítěte. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich vliv na psychosociální vývoj. Význam dětské hry; hraček a pohádek. Vývojová stádia hry a kresby. Vývoj řečového projevu; faktory ovlivňující zdravý vývoj řeči. Předškolní věk a význam širší rodiny. Význam předškolní výchovy; socializace v dětském kolektivu, adaptační problémy; vyrovnávání vývojových nerovnoměrností před vstupem do základní školy. Rozumový, volní a morální vývoj předškolního dítěte. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Připravenost dítěte na plnění školních nároků a požadavků. Možné problémy při zahájení školní docházky. Vývoj osobnosti a socializační funkce školy. Dětská přátelství. Využití poznatků z Piagetovy a Kohlbergovy teorie při vzdělávání a výchově. Dospívání; prepuberta, puberta, adolescence: bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; obvyklé příčiny psychosociálních poruch a jejich projevy. Sekulární akcelerace. Zvláštnosti kognitivního a morálního vývoje dospívajících. Individuace a konfuze rolí. Podpora autoregulačních mechanismů; sebereflexe a podstata sebevýchovy. Vliv vrstevnických skupin a trávení volného času na sociální začleňování. Adolescentní krize a její zdárné překonání. Příprava dospívajícího na povolání a možná úskalí. Přátelské a milenecké vztahy (intimita a osamělost). Časná dospělost a psychické předpoklady úspěšné terciární socializace. Přijetí partnerské a rodičovské role. Generativita a stagnace. Krize středního věku. Klimakterium a andropauza: psychologické zpracování involučních změn. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti - kritické srovnání. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; teorie morálního vývoje L. Kohlberga; psychosexuální teorie S. Freuda; koncepce individuačního procesu C. G. Junga; psychosociální teorie E. H. Eriksona.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět posluchačům poskytne přehled o mnohostranné podmíněnosti průběhu duševního vývoje člověka, jeho základních etapách a možných vývojových problémech. Pozornost je věnována nejenom časným fázím ontogeneze lidské psychiky, ale rovněž psychologickým otázkám souvisejícím s časnou a střední dospělostí, rodičovstvím, problematikou zralého věku a také významu aktivního stáří. Získané poznatky napomohou studentům při volbě věkově přiměřených výchovně vzdělávacích metod a přispějí k lepšímu porozumění osobnostním zvláštnostem účastníků edukačního procesu.
Studenti získají základní informace o předmětu vývojové psychologie, základních pojmech a metodách. Pochopí vztahové souvislosti vývojové psychologie s dalšími vědami. Dokáží periodizovat duševní vývoj, charakterizovat jednotlivá vývojová období. Porozumí pojmům generační a intergenerační vztahy, biodromální pojetí života, Gender rozdíly, vývojové krize, biologické a psychosociální aspekty vývojových fází a podobně. Zvládnou charakterizovat jednotlivé vývojové fáze z hlediska přístupu biogenetického, socio-genetického, sociobiologického, psychogenetického. Cílem předmětu je zpřístupnit studentům poznání souvislostí a pravidel vývojových přeměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a porozumět jejich mechanizmům podložených teoreticky, empiricky a vědeckovýzkumným bádáním. Propojit ve vědomí studenta důležitost znalostí mezníků vývojové psychologie pro speciální pedagogiku.
Předpoklady
Základní znalosti ze společenských věd na středoškolské úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Vykonání atestace je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a odevzdáním seminární práce na konci příslušného semestru. V případě potřeby odstranění nedostatků studující podle pokynu vyučujícího svůj text dopracuje. Knihu je vždy nutno přečíst a zpracovat celou, nikoliv jen některé kapitoly. Seminární práce představuje kriticky pojatou písemnou rozvahu o věcném obsahu minimálně 2 knih. Rozvaha o každé publikaci má být zpracována v rozsahu nejméně 4 normostran. Jednu publikaci si studující vybírá vždy ze základní literatury. Ke kvalitnímu zpracování rozvahy o více než 2 prostudovaných textech se přihlíží při závěrečném hodnocení. Pro zpracování písemné rozvahy nelze provádět výběr knih z okruhu pomocné literatury; ta je doporučena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. Získání zápočtu a prokázání znalostí v rozsahu sylabu. Zkouška probíhá formou rozpravy nad tématy ze sylabu. Studující má být schopen navrhnout uplatnění získaných znalostí v kontextu přímé pedagogické činnosti. Vstupní část zahrnuje diskusi nad analýzou prostudované literatury obsaženou v seminární práci, kterou si studující přinese ke zkoušce.
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Psychologie dětí. Praha: Práh, 1994..
 • BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000..
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha, 2002.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • FRANZ M-L. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2016.
 • KAST, V. Otcové - dcery, matky - synové: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlasní identitě. Praha: Portál, 2004.
 • KEJKLÍČKOVÁ, I. Vady řeči u dětí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-247-3941-0.
 • KLUSÁK, M. Morální vývoj školáků a předškoláků. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2325-2.
 • LANGMEIER, J., KREJĆÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MACEK, P. Adolescence : Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. 2.vyd. Praha: Portál, 2003..
 • MAHLER, M. S., PINE, F., BERGMAN, A. Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-722-4.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0853-2.
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
 • SMÉKAL, V., LACINOVÁ, L., KUKLA, L., eds. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-86598-84-5.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
 • WINNICOTT, D. W. Hraní a realita. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1307-9.
 • WINNICOTT, D. W. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr