Předmět: Filozofie výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Filozofie výchovy
Kód předmětu KPP/FVYE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Povaha pedagogické vědy a filozofie výchovy. 2. Pedagogika jako věda empirická a normativní. 3. Edukace jako popis reality, nebo její přetváření? 4. Kognitivní, hodnotový a afektivní aspekt výchovy. 5. Podstata výchovy ve vztahu k člověku, jaký smysl má v jeho životě. 6. Podstata výchovy ve vztahu ke společnosti. 7. Vztah výchovy a ekonomiky. Vztah výchovy a zdraví. 8. Vztah výchovy a způsobu života ve volném čase.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 94 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je objasnit podstatné problémy spjaté s rolí edukačních procesů ve společnosti, s povahou, cíli a prostředky výchovy. Filozofie výchovy těsně souvisí s problematikou teorie výchovy a obecné výchovy. Zabývá se pojetím člověka a jeho výchovy. Hledá východiska výchovy v existencialistické, psychoanalytické a etologické koncepci člověka. Předmět analyzuje jednotlivá pojetí výchovy z hlediska forem působení na formování osobnosti člověka.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Filozofie výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuej znalsotmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998..
 • BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996..
 • DOROTÍKOVÁ, S. Hodnoty a výchova. Praha, 2001.
 • HORÁK, J.; KRATOCHVÍL, M.; PAŘÍZEK, V. Základy pedagogiky. Liberec : TU, 2001..
 • LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. Praha : Pyramida, 1980..
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995..
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr