Předmět: Pedagogika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika 1
Kód předmětu KPP/GG1K
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
  • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. 2. Výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau). 3. Německá pedagogika 18. století, filantropismus. 4. Americká pragmatická výchova (John Dewey). 5. Reformní pedagogika začátku 20. století - východiska, koncepce, diskursy. 6. Historický vývoj v oblasti výchovy v českých zemích od založení povinné školní docházky (1774). Historický vývoj přípravy učitelů. 7. Václav Příhoda a jeho reforma. Vývoj školství u nás po 2. světové válce do roku 1989. 8. Výchovné koncepce 20. století využívané v neformální výchově. 9. Vývoj školství a volnočasové pedagogiky u nás po roce 1989.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 150 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií pedagogiky a jejím vztahem k současnému vnímání oboru. Studenti se seznámí s vybranými významnými zahraničními i českými mysliteli a pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání a jejich zásadními myšlenkami a počiny. Budou rozumět tomu, jak změny paradigmatu společnosti ovlivnily pojetí výchovy a vzdělávání a tudíž chápat, jak spolu souvisí dnešní charakter společnosti se současným pojetím výchovy. Předmět je koncipován tak, aby jednotlivá uvedená témata byla vždy dána do souvislosti s vývojem společnosti. Studenti jsou vždy upozorněni, které z uvedených myšlenek byly a jsou nosné pro současnou pedagogiku. Je kladen důraz na problémové oblasti.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • HOFFMANN, F., KYRÁŠEK, J. J.F. Herbart a jeho pedagogika. Praha: SPN, 1977..
  • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada 2008..
  • KUČERA, Z., ŠTVERÁK, V. Chrestomatie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní