Předmět: Komunikativní dovednosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Komunikativní dovednosti
Kód předmětu KPP/KDDE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Mezilidská komunikace 2. Sociální percepce. 3. Neverbální komunikace 4. Verbální komunikace 5. Zdravá komunikace v rodině a ve škole 6. Konflikty ve škole a jejich prevence a řešení. 7. Asertivita, její využití v rodině a ve škole. 8. Aktivity vhodné pro rozvoj komunikačních dovedností ve škole

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 92 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá komunikativními dovednostmi v procesu vyučování
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Komunikativní dovednosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalsotmi ze sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BERNE,E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992.
 • KOMÁRKOVA,R:, SLAMĚNÍK, I.; VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III : Sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001.
 • MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDV MU, 1995..
 • MULLEROVÁ, S. Komunikace ve škole. Liberec: TUL, 2002.
 • VALIŠOVÁ, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha: ISV, 2002.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr