Předmět: Kurz globální výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Kurz globální výchovy
Kód předmětu KPP/KGVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Metody a techniky globální a environmentální výchovy (zejména simulační hry, techniky výchovy o Zemi, diskusní techniky, iniciativní hry, psychohry, netradiční sportovní hry, ochranářská práce, techniky osobnostního rozvoje); 2. Teorie a metodika systémového modelu environmentální výchovy; 3. Vybraná témata z environmentální problematiky (environmentální etika, principy trvale udržitelného rozvoje, problematika občanské společnosti, domácí ekologie).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 180 hodin za semestr
Výstupy z učení
Letní pobytový kurz s intenzivním celodenním programem (diskuse, pohybové hry, simulační hry, tvořivost). Kurz je připravován se spolupráci s nevládními organizacemi, které se zabývají environmentální výchovou a je otevřen i pro účastníky mimo Technickou univerzitu. Problematika životního prostředí a občanské společnosti, praktické seznámení s environmentální výchovou.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Kurs globální výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Přípravit pobytovou akci v oblasti environmentální výchovy 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Absolvování základních předmětů z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na kursu v plném rozsahu.
Doporučená literatura
  • ČINČERA, J. Environmentální výchova. [aplikace v systému Moodle]. http://www.fp.tul.cz/moodle/ (heslo: "kaktus").
  • ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: PAIDO, 2007.
  • ČINČERA, J. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní