Předmět: Dějiny předškolní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dějiny předškolní výchovy
Kód předmětu KPP/MDPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Jan Amos Komenský - nejen Informatorium školy mateřské, ale výchova jako náprava společnosti. 2. Výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau), princip autority a svobody ve výchově. Obraz výchovy dítěte do školního věku v osvícenských koncepcích. 3. Německá pedagogika 18. století, filantropismus a výchova v předškolním věku. Předškolní výchova v německých koncepcích 19. století - F. Fröbel. 4. Jan Vlastimír Svoboda a počátky české předškolní výchovy v polovině 19. století. 5. Reformní pedagogika počátku 20. století a její význam pro předškolní výchovu. 6. Vývoj předškolní výchovy a vzdělávání u nás po polovině 19. století až do 2. světové války. 7. Vývoj předškolní výchovy a vzdělávání u nás po 2. světové válce do roku 1989. 8. Aktuální aspekty reformy a vývoje předškolního vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá historií předškolní výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dějiny předškolní výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu studenta splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Belinová, L., Mišurcová, V. Z dějin předškolní výchovy. Praha: SPN, 1982.
 • Český statistický úřad. Zařízení předškolní péče a výchovy v ČR: retrospektiva let 1881-1988 a 1921-1988. Praha: Český statistický úřad, 1991.
 • Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Kučera, Z., Štverák, V. Chrestomanie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-626-0.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2.
 • Pavlovská, M., Syslová, Z., Šmahelová, B. Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5981-8.
 • Rýdl, K., Šmelová, E. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.
 • Šmelová, E. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní