Předmět: Osobnostní a sociální výchova 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Osobnostní a sociální výchova 1
Kód předmětu KPP/MOS1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Osobnostní a sociální výchova - vymezení, cíle, metody, výstupy, bezpečné prostředí, příprava, evaluace. 2. Kompetence pedagogů pro aplikaci osobnostní a sociální výchovy do práce mateřské školy. 3. RVP PV a cíle předškolního vzdělávání. 4. Osobnostní a sociální výchova a tematické bloky v mateřské škole. 5. Témata osobnostní a sociální výchovy a jejich zapracování do ŠVP. 6. Kdo jsem, jaký jsem - sebepoznání dítěte, vztah k sobě samému. 7. Já a druzí, druzí a já - vztah dítěte ke svým vrstevníkům a k dospělým osobám, společné sdílení, porozumění druhým a řešení problémů. 8. Já a svět okolo - vnímání odlišnosti, vnímání rizik, zdravý životný styl, rodina, uplatnění ve světě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí osobnostní a sociální výchovy, která je v předškolním výchovně-vzdělávacím procesu prostoupena všemi vzdělávacími oblastmi. Osobnostní a sociální výchovy přispívá v práci učitele MŠ k autentickému navazování vztahů s dětmi a jejich rodiči, rozvoji vztahů mezi dětmi, vztahu dítěte k sobě samému a vztahu dítěte ke světu, který jej obklopuje. Pro efektivní zvládání požadavků předškolní výchovy, vyjádřených především v rovině kompetencí učitele v MŠ, je nezbytné, aby si učitel osvojil dovednosti reprezentované touto oblastí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Osobnostní a sociální výchova 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • kolektiv autorů. Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ. Liberec: CVLK, 2011.
  • Nádvorníková, H. Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-87-9.
  • Schmidt, F., a kol. Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku. Praha: Partners for Democratic Change, 1995.
  • Svobodová, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8.
  • Valenta, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2009. ISBN 80-239-4908-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní