Předmět: Osobnostní a sociální výchova 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Osobnostní a sociální výchova 2
Kód předmětu KPP/MOS2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí. 2. Seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena. 3. Kreativita, řešení problémů. 4. Poznávání druhých lidí, mezilidské vztahy 5. Komunikace. 6. Kompetice a kooperace. 7. Rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje. 8. Praktická etika. 9. Psychosociální zátěž v práci učitele, psychohygienické návyky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ pomocí vztahování se k druhým, přijímání druhých, kritického myšlení, sebereflexe, autoevaluace, supervize.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Osobnostní a sociální výchova 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
 • Covey, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3.
 • Hermochová, S. Hry pro dospělé. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0817-5.
 • Honzák, R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-331-3.
 • Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-407-6.
 • Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-726-8.
 • Seligman, M. Kniha: Opravdové štěstí. Bratislava: Ikar, 2003. ISBN 80-249-0293-1.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní