Předmět: Úvod do pedagogiky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do pedagogiky
Kód předmětu KPP/MPED
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní pojmosloví. Systém výchovy v reflexivním pojetí - cíle, prostředky, podmínky a výsledky výchovy. Cíle výchovy a preprimárního vzdělávání. Prostředky výchovy a vzdělávání na preprimárním stupni - didaktický materiál, metody, organizační formy, hodnocení. Podmínky výchovy - vnitřní a vnější podmínky v kontextu výchovy a vzdělání preprimárního stupně. Činitelé výchovy - vychovatel a vychovávaný: aktéři výchovy a vzdělávání preprimárního stupně. Výsledky výchovy a vzdělávání, hodnocení - význam a formy v preprimárním stupni výchovy a vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován obsahu, metodám a systému pedagogiky.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Znalost základních pojmů z oblasti pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • Blížkovský, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis, 1997. ISBN 80-85498-23-5.
 • Horák, J., Kratochvíl, M., Pařízek, V. Základy pedagogiky. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7083-535-4.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.
 • Opravilová, E., Kropáčková, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-251-2.
 • OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • Průcha, J., Koťátková, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.
 • Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-567-7.
 • Svobodová, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-940-4.
 • Šmelová, E. Mateřská škola: teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0945-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní