Předmět: Psychologie pedagogická

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie pedagogická
Kód předmětu KPP/MPEP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení předmětu pedagogické psychologie. Vztah předmětu k psychologickým a pedagogickým oborům a dalším vědám o člověku. Výzkumné a diagnostické metody užívané v pedagogické psychologii. 2. Učení. Druhy učení - různá třídění (senzomotorické učení, verbálně-kognitivní učení, sociální učení); učení nonintencionální a intencionální; dělení učení podle vnější formy a postupu (vtiskování, učení nápodobou, přivykání; klasické podmiňování, operantní podmiňování, učení řešením problémů). Řízené učení (učivo, cíle, metody, hodnocení; psychologické aspekty). Odměna a trest; jejich význam v učení. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence, motivace, vůle: vliv na proces učení. Kognitivní styly a styly učení. Tvořivost. Emoční potřeby učících se jedinců. 3. Psychologické otázky výchovných cílů. Faktory ovlivňující řízenou socializaci. Komunikace v pedagogické situaci. Formy aktivace a motivace jedinců při výchovně vzdělávacích činnostech. Podpora nadání a talentu. 4. Přiměřená zátěž; stres (rezistence, resilience), distres, chronický stres (podíl na vzniku poruch chování, neurotických a psychosomatických poruch), eustres (využití v rámci rozvoje osobnosti, preventivně výchovné činnosti a zážitkové pedagogiky). Psychohygienická opatření (možnosti abreakce, relaxace, sociálně akceptované formy vybití psychického napětí atd.). Možnosti pozitivního ovlivnění psychosociálního klimatu skupiny. Domácí zázemí dítěte. 5. Osobnost učitele v mateřské škole - sociálně produktivní jednání (autenticita, kongruence, empatie, akceptace, respekt k osobnosti jedince a k jeho svébytné zkušenosti). Autorita učitele. 6. Řízení předškolní třídy (management; leadership); vztahy uvnitř třídy; komunikace mezi pedagogickými pracovníky a nepedagogickými pracovníky, komunikace rodič-učitel. Vztahy učitele a dítěte; věkově přiměřený individualizovaný přístup k osobnosti dítěte. Podpora vzniku výchovně vzdělávacího společenství. Poruchy ve vztahu učitel - dítě (přenos, protipřenos, Pygmalion-efekt, Golem-efekt; syndrom vyhoření - projevy, příčiny, možnosti prevence). 7. Pedagogicko-psychologické dovednosti učitele. Poruchy socializace u dětí, jejich příčiny, projevy, následky. Zásady psychologické první pomoci. Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče: možnosti využití jejich služeb.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky pedagogické psychologie.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie pedagogická 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování zápočtové práce 5. úspěšné ověření získaných poznatků v odborné rozpravě
Doporučená literatura
 • Hadj-Moussová, Z. Pedagogická a sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-587-4.
 • Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • Kosíková, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2433-1.
 • Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • Matějček, Z., Dytrych, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
 • MATĚJČEK, Z., KLÉGROVÁ, J. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • Mertin, V., Gillernová, I., eds. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-627-8.
 • Prekop, J., Schweizer, C. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-495-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní