Předmět: Psychologie obecná a osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie obecná a osobnosti
Kód předmětu KPP/MPOO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. 2. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a socio-kulturní; vnitřní a vnější. Vývoj duševních funkcí, vývojové změny. Etapy vývoje lidské osobnosti - periodizace. Významné faktory podmiňující socializaci osobnosti. Psychika a její dimenze; psychické procesy a stavy. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Dynamické pojetí teorií osobnosti. 3. Vnímání (počitky, vjemy, poruchy vnímání), pozornost, představivost, paměť, myšlení, řeč. Emocionalita osobnosti; city a emoce, druhy emocí, emoční poruchy. Temperament. Kognitivní procesy. 4. Učení a jeho předpoklady; reflex, instinkt, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči u Piageta a Vygotského; vývoj komunikačních schopností u dítěte a dospívajícího. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. 5. Schopnosti a zájmy. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby působící jako motivační činitele. Vůle a sebekontrola. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Vědomí. Jáství a jeho poruchy; integrita osobnosti. Význam lidské pudovosti u Freuda; Adlerův a Jungův přínos k psychoanalytické teorii. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Tendence k sebeaktualizaci u Rogerse. 6. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. 7. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá obecnou psychologií a psychologií osobnosti.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná a osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Cummins, D. D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
 • Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • Hill, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • Honzák, R. et al. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-377-X.
 • Kern, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • Říčan, P. Psychologie: příručka pro studenty. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-406-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní