Předmět: Pedagogicko-psychologická diagnostika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika
Kód předmětu KPP/MPPD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pedagogická diagnostika - sumativní a formativní diagnostika, pozitivní a negativní diagnostika, normativní, kriteriální, individualizovaná a diferenciální diagnostika, dynamická diagnostika, účelnost a odůvodněnost pedagogické diagnostiky prováděné učitelem, objektivní a spravedlivá diagnostika, etická pravidla v diagnostice, diagnostický proces a pedagogická diagnóza, pedagogicko-psychologická diagnostika jako poradenská služba, osoby poskytující pedagogicko-psychologickou diagnostiku v rámci poradenských služeb. Vybrané metody pedagogické diagnostiky - anamnéza, rozhovor, pozorování, analýza výsledků činnosti, portfolio, dotazník. Jazyk a řeč - vymezení, vývoj, diagnostika učitelem, vady řeči, rozvoj v mateřské škole. Myšlení, fantazie a paměť - vymezení, vývoj myšlení (Piagetova teorie kognitivního vývoje), druhy paměti, diagnostika učitelem, rozvoj v mateřské škole. Zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace, lateralita - vymezení, vývoj, diagnostika učitelem, rozvoj v mateřské škole. Pohybové dovednosti, hrubá a jemná motorika, vizuomotorika a grafomotorika - vymezení, vývoj, diagnostika učitelem, rozvoj v mateřské škole. Připravenost dítěte na vstup do základní školy - povinná školní docházka, zápis do 1. ročníku ZŠ, školní zralost, školní připravenost, oblasti pedagogické diagnostiky v rámci školní zralosti a připravenosti, odklad školní docházky, dodatečný odklad školní docházky, dopady špatné diagnostické rozvahy týkající se odkladu školní docházky. Plán pedagogické podpory - vymezení, podmínky užití, funkce, povinné náležitosti a důležité součásti, zdroje, organizační zajištění, principy realizace, vyhodnocení, posuzování aktuálního stavu (silné a slabé stránky dítěte, možnosti a rizika na straně mateřské školy a rodiny dítěte), práce s cíli školního vzdělávacího programu pro potřeby individuálního vzdělávacího plánu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky v předškolní výchově od jejího obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací.
Student zná funkce (účel) pedagogické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu. Student zná možnosti objektivní a spravedlivé diagnostiky. Student zná fáze diagnostického procesu a je schopen je aplikovat na konkrétní diagnostické situace. Student rozumí právům a povinnostem učitele v oblasti pedagogické diagnostiky vyplývající z legislativních předpisů. Student rozumí etickým aspektům provádění pedagogické diagnostiky učitelem. Student zná jednotlivé metody pedagogické diagnostiky a jejich výhody a nevýhody použití. Student zvládne aplikovat vybrané metody pedagogické diagnostiky na konkrétní situace ve vlastní výchovně-vzdělávací praxi. Student sestaví a provede screeningovou diagnostiku předškoláka, z níž je schopen vyvodit podstatné informace o vývojové úrovni dítěte ve sledovaných charakteristikách a stanovit možnosti dalšího rozvoje dítěte.
Předpoklady
Základní znalosti z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce

Minimálně 60% docházka na cvičení. Návrh, realizace a prezentace screeningové diagnostiky předškolního dítěte v důležitých oblastech vývoje.
Doporučená literatura
 • Diagnostika školní zralosti. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-52-7.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • Doležalová, J. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-693-3.
 • KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. ISBN 80-239-0082-X.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2630-4.
 • Sindelar, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-262-1.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M., eds. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.
 • VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.
 • VLČKOVÁ, H. KuliFerda a jeho svět: ověřování školních předpokladů dětí. Pracovní sešit 1, Motorika a myšlení. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-110-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní