Předmět: Předškolní pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Předškolní pedagogika
Kód předmětu KPP/MPPE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předškolní pedagogika v systému pedagogických věd - předmět a metody výzkumu, vztah k ostatním vědám o člověku. 2. Sociální dimenze dětství a výchovy - faktory ovlivňující vývoj dítěte, význam socializace, péče, výchovy a vzdělávání v předškolním věku, význam rodiny a vrstevnické skupiny, význam mateřské školy. 3. Vlivy mikroprostředí a makroprostředí na předškolní výchovu - předškolní dítě a širší rodinné prostředí, prostředí v okolí bydliště, prostředí obce, regionu a státu, přírodní a společenské prostředí, utváření a vliv pedagogického prostředí. 4. Rodinná výchova - proměna rodiny na přelomu tisíciletí, funkce rodiny, výchovné styly, typy rodinné výchovy, dysfunkční a afunkční rodina. 5. Vztahy rodiny a mateřské školy - vstup dítěte do mateřské školy a budování vztahu rodič-učitel, komunikace mezi rodinou a mateřskou školou. 6. Různé přístupy k předškolní výchově - zaměření výchovy sociocentrické, pedocentrické, osobnostní. Znaky osobnostně zaměřené předškolní výchovy. 7. Funkce předškolní výchovy a význam mateřské školy v ní - všestranný rozvoj potencialit dítěte (tělesný, rozumový, emocionální, morální a sociální rozvoj), funkce vzdělávací, ochranná, přípravná a další. Význam mateřské školy z hlediska školní připravenosti dítěte. 8. Vzdělávání dětí předškolního věku v České republice a ve světě - současný stav institucí pro předškolní vzdělávání, školská legislativa, trendy v předškolním vzdělávání, předškolní vzdělávání v zahraničí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá otázkami předškolní pedagogiky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Předškolní pedagogika 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Seminární práce, tvorba portfolia.
Doporučená literatura
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.
 • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • Opravilová, E., Kropáčková, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-251-2.
 • Opravilová, E. Kurikulum předškolní výchovy. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-210-6.
 • Švarcová, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-573-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní