Předmět: Pedagogické praktikum v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogické praktikum v MŠ
Kód předmětu KPP/MPPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat náslech a řízenou odbornou činnost dle pokynů učitele ve vybraných mateřských školách. Student poznává různé typy MŠ v Libereckém kraji, účastní se konzultací s řediteli MŠ, s didaktikem praxe, reflektuje realizované náslechy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat náslech a řízenou odbornou činnost dle pokynů učitele ve vybraných mateřských školách. Student poznává různé typy MŠ v Libereckém kraji, účastní se konzultací s řediteli MŠ, s didaktikem praxe, reflektuje realizované náslechy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Základní znalost pojmů z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Vedení pedagogického deníku, docházka do vybraných MŠ, pravidelné konzultace s didaktikem praxí, studium a reflexe literatury.
Doporučená literatura
 • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr