Předmět: Prevence rizikového chování

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prevence rizikového chování
Kód předmětu KPP/MPRE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
Obsah předmětu
1. Vývojové faktory rizikového chování dětí - teorie kognitivního vývoje (J. Piaget), teorie psychosociálního vývoje (E. H. Erikson), teorie morálního vývoje (L. Kohlberg, R. L. Selman). 2. Sociální faktory rizikového chování dětí - sociální poznávání, sociální porozumění, sociální vliv v malé skupině, poslušnost a autorita. 3. Druhy rizikového chování dětí - normalita, normy chování, sociální deviace, sociální patologie, agrese, lhaní, fantazírování, braní a ničení věcí, projevy nesnášenlivosti, sexuální zneužívání, napodobování rizikového chování starších dětí, rizika při práci s internetem. 4. Prevence rizikového chování - role učitele, role mateřské školy, role rodiny, role dítěte, efektivní a neefektivní prevence, primární a sekundární prevence, specifická a nespecifická prevence, prevence jako součást poradenských služeb poskytovaných mateřskou školou, Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program, spolupracující instituce (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, neziskové organizace, Policie ČR, kurátor pro děti a mládež). 5. Programy primární prevence rizikového chování pro mateřské školy. 6. Primárně preventivní aktivity v práci učitele mateřské školy - prevence rizikového chování jako součást školního vzdělávacího programu, pravidla bezpečí, rozvoj dovedností pro život (dovednosti sebeovlivnění, sociální dovednosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými koncepty, které se uplatňují při prevenci rizikového chování dětí v předškolní výchově, a umožnit jim prakticky si vyzkoušet různé formy a metody práce vhodné pro prevenci rizikového chování dětí v předškolní výchově.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Prevence rizikového chování 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z vývojové, sociální a pedagogické psychologie a pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.
 • ESSA, E. Jak pomoci dítěti: metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2928-9.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • NOLEN-HOEKSEMA, S., et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
 • SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -