Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/MPVY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky. 2. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; sensitisace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; teorie připoutání (attachment); Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hledíška emancipace a separace. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. Vývojový význam dětské hry; hraček a pohádek. 3. Předškolní věk - význam širší rodiny; význam předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Rozumový, volní a morální vývoj (Piagetova a Kohlbergova vývojová teorie - možnosti využití při výchově a vzdělávání). Vývoj osobnosti - socializační funkce školy a dětského kolektivu. 4. Mladší a střední školní věk: vývojové úkoly. Dospívání; puberta, adolescence; bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; specifika tranzitorního vývojového období; obvyklé příčiny psychosociálních poruch ve vývoji a jejich projevy. Adolescentní krize a její zdárné překonání. Příprava dospívajícího na povolání a její možná úskalí. Přátelské a milenecké vztahy. 5. Časná dospělost. Přijetí rodičovské role. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje. 6. Různá pojetí periodizace vývoje člověka. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí psychosociálního vývoje E. H. Eriksona.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vývojovou psychologií.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Erikson, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • Piaget, J., Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-798-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní