Předmět: Průběžná praxe v MŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Průběžná praxe v MŠ 2
Kód předmětu KPP/MPX3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat samostatnou odbornou činnost ve vybrané mateřské škole. Student tvoří přípravy pro svůj výstup ve výchovně-vzdělávacím procesu pod vedením cvičného učitele. Konzultuje a reflektuje vlastní pedagogickou činnost s cvičným učitelem. Student si s didaktikem praxí ujasňuje obsahovou náplň a strukturu portfolia, s jehož zpracováním začíná v rámci tohoto předmětu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 60 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat samostatnou odbornou činnost ve vybrané mateřské škole. Student tvoří přípravy pro svůj výstup ve výchovně-vzdělávacím procesu pod vedením cvičného učitele. Konzultuje a reflektuje vlastní pedagogickou činnost s cvičným učitelem. Student si s didaktikem praxí ujasňuje obsahovou náplň a strukturu portfolia, s jehož zpracováním začíná v rámci tohoto předmětu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z oblasti pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Absolvování pedagogických aktivit, svědomitá příprava a realizace pedagogických činností. Vedení vybrané pedagogické dokumentace. Zavedení portfolia. Pravidelné konzultace s didaktikem praxí. Studium a reflexe literatury.
Doporučená literatura
 • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství pro mateřské školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní