Předmět: Obecná a vývojová psychologie 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná a vývojová psychologie 1
Kód předmětu KPP/OKP1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický předmět v systému společenských věd. Tvoří multidisciplinární charakter oboru ošetřovatelství. Poskytuje orientaci v základních psychologických pojmech, seznamuje a prohlubuje poznatky o chování, jednání člověka důležité pro profesionální zvládnutí náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících, a také zároveň zachování duševní rovnováhy osoby poskytující péči a pomoc. s v rámci jednotlivých psychických procesů. Cílem předmětu: - pochopit postavení psychologie osobnosti v systému věd, - porozumět projevům a zákonitostem duševního života člověka, - porozumět metodám poznávání člověka, - pochopit postavení klinické psychologie, - porozumět projevům a změnám psychického života člověka v nemoci, - porozumět metodám poznávání nemocného člověka.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 2 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoretický předmět v systému společenských věd. Poskytuje orientaci v základních psychologických pojmech, seznamuje s vývojovými změnami v rámci jednotlivých psychických procesů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná a vývojová psychologie 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuej základními znalsotmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

pochopit postavení psychologie osobnosti v systému věd, - porozumět projevům a zákonitostem duševního života člověka, - porozumět metodám poznávání člověka, - charakterizovat jednotlivá období života, vývojové teorie a jejich aplikace v ošetřovatelství
Doporučená literatura
 • ATKINSONOVÁ R. L. A KOL. Psychologie. Victora Publishing, Praha, 1995..
 • Čížková J. a kol. Poznávání duševního života. UP, Olomouc 2000. UP, Olomouc, 1999.
 • Drapela V. J. Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 2003.
 • HONZÁK R. et al. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006..
 • Nakonečný M. Psychologie pro každého. Academia, Praha 2004.
 • Nakonečný M. Základy psychologie. Academia, Praha 1998.
 • Plháková A. Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2004.
 • Říčan P. Psychologie osobnosti. Grada, Praha 2007.
 • Říčan P. Psychologie. Portál, Praha 2005.
 • Vágnerová M. Úvod do psychologie. Karolinum, Praha 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní