Předmět: Obecná a vývojová psychologie 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná a vývojová psychologie 2
Kód předmětu KPP/OKP2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Charakteristika a metodologie předmětu vývojové psychologie, základní znaky a teorie duševního vývoje, charakteristika jednotlivých vývojových etap lidského života od prenatálního období až po stáří, ohrožení psychického vývoje

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 2 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoretický předmět v systému společenských věd. Poskytuje orientaci v základních psychologických pojmech, seznamuje s vývojovými změnami v rámci jednotlivých psychických procesů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná a vývojová psychologie 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

70% účast na seminářích, vypracování zadané seminární práce ? kritická esej odborné psychologické literatury, zápočtový test.
Doporučená literatura
 • ATKINSONOVÁ R. L. A KOL. Psychologie. Victora Publishing, Praha, 1995..
 • Čížková J. a kol. Přehled vývojové psychologie. UP, Olomouc, 1999.
 • Erikson E.H. Dětství a společnost. LN, Praha 2002.
 • Helus Z. Dítě v osobnostním pojetí. Portál, Praha 2004.
 • Kolektiv autorů. Přehled vývojové psychologie. UP, Olomouc 1999.
 • Langmeier J., Krejčířová D. Vývojová psychologie. Grada, Praha, 1994.
 • Piaget J. Psychologie dítěte. Portál, Praha 2001.
 • Říčan P. Cesta životem. Portál, Praha 2001.
 • Sobotková I. Psychologie rodiny. Portál, Praha 2001.
 • Vágnerová M. Vývojová psychologie. Portál, Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní