Předmět: Obecná pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná pedagogika
Kód předmětu KPP/OPDE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogika jako věda. Předmět a metody pedagogiky. Výchova a socializace. Vzdělání, vzdělávání, instituce školy a její funkce. Vývoj české vzdělávací soustavy. 2. Výchova jako systém - cíl, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Pojetí výchovy. 3+4+5.Cíl výchovy a vzdělávání. Kurikulární reformy - kurikulum. Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Klíčové kompetence jako cíl výchovy a vzdělávání včetně historického a obecně pedagogického kontextu koncepce klíčových kompetencí. 6. Mezinárodní srovnávací výzkumy - PISA - podstata, výsledky. Výsledky vzdělávání 7. Podmínky a prostředky výchovy - obecné pojetí. Podmínky vnitřní a vnější (handicapovaný žák ve škole, nadaný žák, žák ze sociálně znevýhodněného prostředí, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace - koncepce, východiska, meze a její možnosti, žák cizinec). Prostředky výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs je věnován předmětu, metodám, systému obecné pedagogiky. Pozornost je věnována základním metodám pedagogiky. Kurz analyzuje současnou vzdělávací politiku a základní kurikulární dokumenty.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná pedagogika 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Čeští žáci v mezinárodním srovnání. Praha : UIV, 2006. (www.uiv.cz).
 • Čeští žáci v mezinárodním srovnání. Praha : UIV, 2009. (www.uiv.cz).
 • Národní program vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Praha : MSMT, 2001..
 • Rámcový vzdělávací program pro ZŠ. (www.rvp.cz).
 • www. rvp.cz.
 • www.msmt.cz.
 • www.uiv.cz.
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24.9. 2004..
 • HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem : UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6..
 • HORÁK, J., PAŘÍZEK, V.; KRATOCHVÍL, M. Základy pedagogiky. Liberec : TUL, 2001. ISBN 80-7083-534-6..
 • HORÁK, J. Výchovné problémy současné školy. Liberec : TU, 2001. ISBN 80-7083-537-0..
 • PAŘÍZEK, V. Obecná pedagogika. Praha : Karolinum, 1994..
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997..
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2002..
 • PRŮCHA, J, WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2008..
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada 2007..
 • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada 2008..
 • WALTEROVÁ, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004. 1+2 díl..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr