Předmět: Obecná psychologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná psychologie
Kód předmětu KPP/OPK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Psychologie jako věda. Psychologické směry a jejich pohled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. 2.Fylogeneze - vznik lidské psychiky - ontogeneze.Determinace lidské psychiky - biologická a sociokulturní, vnitřní a vnější. 3.Ontogeneze. Vývoj, vývojové změny. Etapy vývoje osobnosti - periodizace. Mezníky, linie vývoje, akcelerace. 4.Psychika. Dimenze psychiky, vědomí, psychické procesy a stavy. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti. 5.Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl. Pudy, potřeby, zájmy, aspirace; Maslowova hierarchie potřeb 6.Emocionalita osobnosti. Druhy a vlastnosti emocí. Dynamika a typologie osobnosti. 7.Kognitivní procesy I.- Vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči. 8. Kognitivní procesy II. Inteligence- druhy inteligence a jejich měření. 9. Schopnosti a zájmy. Determinanty, rozvíjení. 10.Regulační vlastnosti osobnosti. Vůle. Svědomí. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Morální vývoj osobnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními pojmy psychologie a jednotlivými psychologickými disciplínami. Podrobněji se zabývá vývojovými specifiky a otázkami souvisejícími s vůlí, motivací a kognitivními procesy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalsotmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Porozumění životu: úvod do individuální psychologie. Praha: Aurora, 1999. ISBN 80-85974-76-2.
 • COLLINOVÁ, C., et al. Kniha psychologie. Praha: Knižní klub, 2014. ISBN 978-80-242-4316-0.
 • CUMMINSOVÁ, D.D. Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. 2. vyd. Praha: Portál, 2006..
 • ČERNOUŠEK, M. Sigmund Freud : dobyvatel nevědomí. Praha: Paseka, 1996..
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-766-3.
 • FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník . Portál, Praha 2000.
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009..
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • HONZÁK R. a kol. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006..
 • JUNG, C. G. Analytická psychologie, její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992..
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie, Praha: Portál, 1999..
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003..
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999..
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • ŘÍČAN, P. Psychologie, Praha: Portál, 2005..
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005..
 • WATZLAWICK, P. Úvod do neštěstí. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-675-9.
 • WATZLAWICK, P. Všechno dobré je k něčemu zlé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0814-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní