Předmět: psychodidaktika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu psychodidaktika 1
Kód předmětu KPP/PD1EK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychodidaktika jako klíčová pedagogická disciplína - předmět, postavení a vztahy k pedagogice a psychologii, základní problémy, aspekty výuky, výuka jako systém a proces. Determinanty reálné výuky - vymezení, kategorizace. Škola a žák v primárním vzdělávání - škola jako specifická organizace, smysl a funkce primárního vzdělávání, specifika primárního vzdělávání, pojetí žáka a jeho vývojové zvláštnosti, styly učení, sociální aspekty vyučování, školní třída jako prostředí socializace, skupinová dynamika. Učitel primární školy - osobnost učitele primární školy, autorita, kompetence, vyučovací styly, pedagogická interakce, problémy učitelské profese, škola a rodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s pedagogicko-psychologickými problémy učení a vyučování.
Student bude schopen: rozumět základním konceptům z oblasti psychodidaktiky aplikovat získané poznatky a dovednosti z psychodidaktiky v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky, obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce, Test

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování zadaných úkolů. Vypracování semestrální práce. Test.
Doporučená literatura
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0436-1.
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X..
 • KOHOUTEK, R. A KOL. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. . Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1236-5.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-33-0.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr