Předmět: Psychodidaktika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychodidaktika 2
Kód předmětu KPP/PD2EK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurikulum primárního vzdělávání - cíle a obsah, společensko-historická determinace obsahu primárního vyučování, psychodidaktické aspekty koncipování obsahu vzdělávání, současná reforma vzdělávání, rámcový vzdělávací program, specifika školních předmětů prvního stupně, učebnice. Teorie vzdělávání a koncepce vyučování - kategorizace teorií vzdělávání, koncepce ovlivňující primární vzdělávání. Organizační formy výuky - individuální vyučování a jeho možnosti, hromadné vyučování a jeho didaktické aspekty, skupinové vyučování, kooperativní výuka, problémové vyučování, individualizace a diferenciace ve výuce. Možnosti alternací a inovací ve výuce v primární škole inovativní školy, inspirace alternativními proudy. Vyučovací metody - klasifikace vyučovacích metod a jejich analýza, kritéria účinnosti, aplikace metod ve výuce na primárním stupni. Psychodidaktická diagnostika - metody diagnostiky, smysl, funkce a formy hodnocení na prvním stupni, zpětná vazba, význam chyby při učení, vedení k sebehodnocení žáků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s pedagogicko-psychologickými problémy vyučování.
Student bude schopen: rozumět základním konceptům z oblasti psychodidaktiky aplikovat získané poznatky a dovednosti z psychodidaktiky v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky, obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování zadaných úkolů. Vypracování semestrální práce. Odborná rozprava.
Doporučená literatura
 • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele.. Praha, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0436-1.
 • KALHOUS, Z. OBST, O., a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • KOHOUTEK, R. A KOL. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. . Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1236-5.
 • SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26160-4.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-33-0.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech: příhodovská reforma. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr