Předmět: Pedagogika pro Ošetřovatelství

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika pro Ošetřovatelství
Kód předmětu KPP/PDO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět a cíle pedagogiky. Výchovný proces. Vzdělávací proces. Výchova ke zdraví. Výchova k udržení zdraví. Zdravotní výchova v jednotlivých obdobích života. Výchova k rodičovství, mateřství, rodinná výchova. Výchova a vzdělávání jako součást ošetřovatelského procesu. Zdravotní výchova v primární, sekundární a terciální sféře. Postoj nemocného/klienta k nemoci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vybranými problémy pedagogiky ve zdravotnictví
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogika pro Ošetřovatelství 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuej zákaldními znalsotmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Atkinsonová R., Atkinson R. Psychologie. Victoria Publ., Praha, 1995.
 • Bližkovský B. Systémová pedagogika. Amnosium servis, Ostrava, 1997.
 • Bližkovský B. Úvod do pedagogiky I. - III.. MU Brno, 1991.
 • Cipro M. Společnost a výchova. Praha, 1996.
 • Čáp J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha, 1993.
 • Gavora P. Výzkumné metody v pedagogice. Paido, Brno, 1996.
 • Grecmanová H., Holoušová D., Urganovská E., Bůžek A. Obecná pedagogika I., II.. Hanex, Olomouc, 1998.
 • Júva V. sen. a Júva V. jun. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno, 1994.
 • Kasíková H., Vališová A. Pedagogické otázky současnosti. Institut sociálních vztahů, Praha, 1994.
 • Kyriacou Ch. Klíčová dovednost učitele. Portál, Praha, 1996.
 • Pařízek V. Základy obecné pedagogiky. Praha, 1996.
 • Pařízek Vl. Obecná pedagogika. Uč. texty Ped. fak. UK. SPN, Praha, 1991.
 • Pelikán J. Výchova jako teoretický problém. Amosium servis, Ostrava, 1994.
 • Pelikán J. Výchova pro život. ISV, Praha, 1997.
 • Petty G. Moderní vyučování. Portál, Praha, 1996.
 • Průcha J. Moderní pedagogika. Portál, Praha, 1997.
 • Průcha J. Moderní pedagogika. Portál, Praha, 1997.
 • Skalková J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. SPN, Praha, 1983.
 • Walterová E. a kol. Kurikulum české školy. DIPF, Frankfurt a. M., 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Všeobecná sestra (14) Kategorie: Zdravotnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní