Předmět: Pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika 2
Kód předmětu KPP/PED2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy. Systém výchovy - cíle, prostředky, podmínky a výsledky výchovy. 2. Cíle výchovy a vzdělávání. Kulturní podmíněnost cílů. Současné výchovně vzdělávací cíle. 3. Prostředky výchovy. Kurikulum, pedagog, didaktický materiál, metody, organizační formy, hodnocení. 4. Podmínky výchovy. Sociální kontext výchovy a psychické podmínky. 5. Mezioborové vztahy. Obecná pedagogika z pohledu příbuzných oborů (pedagogická a sociální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, sociologie, biologie člověka, aj.). 6. Činitelé výchovy - pedagog a dítě. 7. Výchovné a vzdělávací trendy. 8. Volnočasové organizace jako partneři školy. Pedagogika volného času. 9. Přehled mezinárodních a českých volnočasových organizací a základní informace o jejich statutu a činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy pedagogiky a vybranými otázkami vzdělávání a výchovy. Studenti pochopí důležitost mezioborového chápání předmětu, budou schopni propojovat znalosti z obecné pedagogiky se znalostmi z příbuzných oborů (pedagogická psychologie, obecná psychologie, sociologie, biologie člověka, aj.). Studenti budou po absolvování předmětu znát moderní trendy ve vzdělávací sféře a budou umět pracovat s informačními zdroji tak, aby dokázali svoji znalost nadále rozšiřovat a aktualizovat. V rámci semináře studenti navštíví několik vybraných volnočasových organizací v regionu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • HORÁK, J., PAŘÍZEK, V.; KRATOCHVÍL, M. Základy pedagogiky. Liberec : TUL, 2001. ISBN 80-7083-534-6..
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6..
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní