Předmět: Pedagogická psychologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie
Kód předmětu KPP/PEP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení předmětu pedagogické psychologie. Vztah předmětu k psychologickým a pedagogickým oborům a dalším vědám o člověku. Výzkumné a diagnostické metody užívané v pedagogické psychologii. Pedagogicko-psychologická a pedagogická diagnostika. Vybrané diagnostické metody, které využívají pedagogové. Učení. Druhy učení - různá třídění (senzomotorické učení, verbálně-kognitivní učení, sociální učení); učení nonintencionální a intencionální; dělení učení podle vnější formy a postupu (vtiskování, učení nápodobou, přivykání; klasické podmiňování, operantní podmiňování, učení řešením problémů). Řízené učení (učivo, cíle, metody, hodnocení; psychologické aspekty). Odměna a trest; jejich význam v učení. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence, motivace, vůle: vliv na proces učení. Kognitivní styly a styly učení. Tvořivost. Emoční potřeby učících se jedinců. Učení se a vyučování. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Psychologické otázky výchovných cílů. Faktory ovlivňující řízenou socializaci. Komunikace v pedagogické situaci. Formy aktivace a motivace jedinců při výchovně vzdělávacích činnostech. Podpora nadání a talentu; školní neúspěšnost a její příčiny; žáci s problémy v učení; specifické vývojové poruchy učení. Přiměřená zátěž (koncept postupně rozvíjejícího vyučování); stres (rezistence, resilience), distres, chronický stres (podíl na vzniku poruch chování, neurotických a psychosomatických poruch), eustres (využití v rámci rozvoje osobnosti, preventivně výchovné činnosti a zážitkové pedagogiky). Psychohygienická opatření (uspořádání učebního prostředí, procesu výuky, možnosti abreakce, relaxace, sociálně akceptované formy vybití psychického napětí, atd.). Možnosti pozitivního ovlivnění psychosociálního klimatu skupiny. Domácí zázemí jedince; vztah rodiny ke škole a k učení Možné dopady změn v rodině na psychickou pohodu jedince a proces učení. Psychologické zpracování školní neúspěšnosti jedincem, rodinou, učitelem. Osobnost pedagoga - sociálně produktivní jednání (autenticita, kongruence, empatie, akceptace, respekt k osobnosti jedince a k jeho svébytné zkušenosti). Autorita pedagoga. Řízení výchovné skupiny (management; leadership); vztahy uvnitř skupiny; komunikace mezi pedagogickými pracovníky a nepedagogickými pracovníky, komunikace rodič - pedagog. Vztahy pedagoga a jedince; věkově přiměřený individualizovaný přístup k osobnosti dítěte a dospívajícího. Podpora vzniku výchovně vzdělávacího společenství. Poruchy ve vztahu pedagog - žák (přenos, protipřenos, Pygmalion-efekt, Golem-efekt, reifikace jedinců - orientace pedagoga na obsah a výkon; syndrom vyhoření - projevy, příčiny, možnosti prevence). Pedagogicko-psychologické dovednosti pedagoga a vychovatele. Poruchy socializace u dětí a dospívajících; jejich příčiny, projevy, následky. Zásady psychologické první pomoci. Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče: možnosti využití jejich služeb. Informačně poradenské středisko při úřadu práce; spolupráce pedagoga a vychovatele s jedincem, rodinou a poradenskými institucemi při podpoře celoživotního učení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je uvést studenty do problémů pedagogické psychologie.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogické psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace bude ze souboru základní literatury. Každá analýza má být zpracována v rozsahu nejméně 4 stran strojopisu. V případě vážnějšího zájmu o obor mohou být vybrány další publikace z rozšiřující literatury podle osobního zaměření nebo zamýšlené profesní orientace studujících. Ke kvalitnímu zpracování rozvahy o více než 2 odborných textech se přihlíží při závěrečném hodnocení. Vykonání zkoušky je podmíněno získáním zápočtu a orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu k tomuto předmětu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním získaných znalostí v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti. Vstupní část zkoušky zahrnuje diskusi nad strukturovanou kritickou analýzou prostudované literatury.
Doporučená literatura
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-802620-030-7.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, 2002. ISBN 80-246-0181-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní